University of Oulu

Yksin vai yhdessä : tietokonevälitteisen viestinnän rooli opiskelijoiden ystävyyssuhteissa

Saved in:
Author: Korhonen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211569
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Korhonen, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnula, Marianne
Reviewer: Kinnula, Marianne
Iivari, Netta
Description:
Teknologian kehittymisen myötä tietokonevälitteinen viestintä on muotoutunut yhä arkisemmaksi osaksi ihmisten elämää ja ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa ympäri maailman erilaisia laitteita sekä palveluita hyväksikäyttäen. Lisääntyneen teknologian käytön havaitaan kuitenkin samalla vähentäneen kasvotusten tapahtuvan yhteydenpidon määrää sekä laatua, millä on ollut vaikutusta ihmisten ystävyyssuhteisiin. Tässä laadullisesti toteutetussa pro gradu -tutkielmassa kerättiin opiskelijoiden kokemuksia tietokonevälitteisen viestinnän roolista heidän ystävyyssuhteissaan. Haastatteluiden avulla pyrittiin löytämään syvällisempiä syitä tietokonevälitteisen viestinnän näyttäytymiselle opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ylläpidossa ja niiden luomisessa. Tutkielmassa tarkasteltiin myös vastakkaista näkemystä tietokonevälitteisen viestinnän riittävyydestä opiskelijoiden ystävyyssuhteiden kannalta, sekä mahdollisesta yksinäisyyden tunteen kokemisesta aktiivisesta tietokonevälitteisen viestinnän käytöstä huolimatta. Haastatteluiden pohjalta havaittiin, että tietokonevälitteinen viestintä oli merkittävässä roolissa opiskelijoiden olemassa olevien ystävyyssuhteiden ylläpidossa. Tietokonevälitteisen viestinnän avulla ei niinkään solmittu uusia ystävyyssuhteita, mikä oli tyypillistä sosiaalisten verkostoitumisten sivustoille ja pikaviestimille, kuten Facebookille ja WhatsAppille, joita kaikki haastateltavat kertoivat pääasiallisesti käyttävänsä. Joskin sen jälkeen kun ystävyyssuhteet on solmittu netin ulkopuolella, tietokonevälitteinen viestintä tuli oleelliseksi osaksi näiden ystävyyssuhteiden ylläpitämistä. Yksinäisyyden tunnetta ei haastatteluiden pohjalta esiintynyt samalla tavalla kuin varhaisemmassa kirjallisuudessa, missä korostettiin yksin tietokoneella vietettävää aikaa, mutta sitä kuitenkin esiintyi sosiaalisten palveluiden ja sovellusten mahdollisuuksista huolimatta. Netin ulkopuolelle ulottuvat ystävyyssuhteet koettiin tärkeimpinä ja niiden avulla yksinäisyyden tunnetta oli mahdollista ehkäistä. Pelkästään netissä olevia ystäviä ei koettu riittävänä yksinäisyyden tunteen poistamisen kannalta, koska tyyliltään tietokonevälitteinen viestintä koettiin haastatteluiden perusteella pinnallisena, minkä lisäksi tietokonevälitteisen viestinnän tuli enemmänkin tukea netin ulkopuolisia ystävyyssuhteita, kuin olla ystävyyssuhteiden keskiössä. Haastatteluiden perusteella tietokonevälitteinen viestintä on vuosien saatossa muodostunut tärkeäksi osaksi opiskelijoiden arkista viestintää ja teknologian kehittyminen tarjoaa jatkuvasti uusia tapoja olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Ihmisten tarve olla yhteydessä toisiin säilyy, mutta käytettävät palvelut muuttuvat ja kehittyvät, kuten nähdään tietokonevälitteisten viestinnän palveluiden ja sovellusten osalta tässäkin vuonna 2014 toteutetussa tutkimuksessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Korhonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.