University of Oulu

Co-creating value-in-use for public healthcare customer through modularity of logistics services

Saved in:
Author: Hautamäki, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 125
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211571
Language: English
Published: Oulu : M. Hautamäki, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pekkarinen, Saara
Pohjosenperä, Timo
Reviewer: Pekkarinen, Saara
Pohjosenperä, Timo
Description:
The healthcare industry today is in the search for efficient solutions. However, currently services, such as logistics, supporting the hospital core processes are produced in-house. Recent findings have shown internally produced services may not always be as efficient as their external alternatives. This has led to hospitals outsourcing their non-core activities which allows the external service providers to expand their markets to the healthcare industry. In this thesis, a logistics service provider’s business opportunities will be explored in the context of public healthcare. Furthermore, this study considers modular service architecture as a facilitator for creating value. The research emphasises the role of operational-level customer i.e. nursing staff’s conception of value created by logistics as well as its value creation processes in a university hospital. By gaining an understanding of how logistics creates value-in-use to the hospital customer, business opportunities can be discovered. The purpose of this thesis is to find new business opportunities for a logistics service provider organisation aiming to increase its market share in the public healthcare sector. In order to achieve this goal, the researcher investigates current logistics issues in the university hospital’s surgical ward emphasising value creation processes in the ward and the operational-level customer point-of-view. In addition to addressing a practical need, this study contributes to existing research in co-creation of value and modularity in the context of logistics and healthcare. This is a qualitative study where the research phenomenon is approached utilising three divergent research methods that are semi-structured interviews, observations and a group discussion. Although this research emphasises the role of the medical staff consisting of nurses, interviews are carried on both strategic- and operational-levels in the healthcare customer and logistics service provider organisations. The group discussion is regarded to be a data collecting method enabling representatives from the logistics service provider and healthcare customer organisations to co-create value. The results of this study support existing research on modularity and its suitability in markets with heterogeneous needs, such as the healthcare industry where hospitals often contain a number of internal customers that may differ from each other in terms of their needs. Furthermore, current research on modularity emphasises monetary benefits, such as efficiency and cost reductions, created for the customer. However, this research suggests modular services may additionally create non-monetary value-in-use to the customer by improving well-being and trust among the medical staff. In other words, modular services are not solely a facilitator for efficiency. The results of this study may be applied by practitioners looking for new business opportunities through co-creation together with the customer. Furthermore, the results suggest organisations wanting to gain more market share in the healthcare industry ought to consider modular service design to be able to respond to heterogeneous customer needs. Due to the qualitative nature of this study as well as the narrow amount of empirical data, the results of this study cannot be generalised.
see all

Terveydenhuoltoalalla hankittavien ratkaisujen tehokkuus on keskeinen tekijä. Siitä huolimatta nykyiset sairaalan ydinprosesseja tukevat palvelut, kuten logistiikka, tuotetaan pääosin sisäisesti. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että sisäisesti tuotetut palvelut eivät useinkaan ole ulkoiselta tarjoajalta hankittuja palveluja tehokkaampia. Tämä on johtanut ei-keskeisten palvelujen ulkoistamiseen ja mahdollistanut ulkopuolisten palveluntarjoajien levittäytymisen terveydenhuoltomarkkinoille. Tässä tutkielmassa erään logistisen palveluntuottajan liiketoimintamahdollisuuksia tarkastellaan julkisen terveydenhuollon kontekstissa. Lisäksi tutkimuksessa painotetaan modulaarisen palveluarkkitehtuurin roolia arvonluonnin mahdollistajana. Tutkielmassa korostetaan operationaalisen tason asiakkaan, eli hoitohenkilökunnan ymmärrystä logistiikan luomasta arvosta sen omissa arvonluontiprosesseissa. Arvonluontiprosessien tutkiminen mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisen. Tämän tutkielman tarkoituksena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiselle palveluntarjoajalle, jonka tavoitteena on lisätä markkinaosuuttaan julkisen terveydenhuollon sektorilla. Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tutkija selvittää, millaisia logistisia haasteita tutkimuskohteena olevalla yliopistosairaalan keskusleikkausosastolla on tällä hetkellä ja miten ne vaikuttavat operationaalisen tason toimijoiden arvonluontiprosesseihin. Tutkimus pyrkii käytännön ongelman ratkaisemisen lisäksi tuomaan uutta tietoa arvon yhteisluonnin ja modulaarisuuden tieteellisiin keskusteluihin logistiikan ja terveydenhuollon kontekstissa. Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimuskohdetta lähestytään kolmella eri tavalla puolistrukturoitujen haastattelujen, havainnointien ja ryhmäkeskustelun avulla. Vaikka tutkimuksessa painotetaan hoitohenkilökunnan näkemyksiä, haastatteluja tehtiin sekä strategisella että operationaalisella tasolla sekä palveluntarjoaja- että asiakasorganisaatioissa. Ryhmäkeskustelun avulla simuloitiin asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä arvon yhteisluontiprosessia. Tutkimuksen tulokset tukevat olemassa olevaa modulaarisuuskirjallisuutta vahvistaen näkemystä, jonka mukaan modulaarinen palvelusuunnittelu toimii erityisen hyvin ympäristöissä, joissa ilmenee heterogeenisiä tarpeita. Esimerkiksi terveydenhuollon alalla sairaaloissa sisäisten asiakkaiden tarpeet voivat erota toisistaan. Lisäksi nykyisessä modulaarisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa painotetaan modulaarisuuden rahallisia hyötyjä, kuten tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että modulaariset palvelut luovat asiakkaille myös ei-rahallisia hyötyjä parantamalla hoitohenkilökunnan työhyvinvointia ja luottamusta. Käytännön harjoittajat voivat soveltaa tämän tutkimuksen tuloksia etsiessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä nykyisten tai potentiaalisten asiakkaitten kanssa. Lisäksi tulokset osoittavat, että yritykset, jotka haluavat lisätä näkyvyyttään terveydenhuollon alalla, jolla asiakkaitten tarpeet ovat usein heterogeenisiä, voivat pitää modulaarisuutta yhtenä palvelusuunnitteluvaihtoehtona. Tutkimuksen kvalitatiivisen luonteen ja aineiston suppeuden vuoksi sen tulokset eivät ole yleistettävissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Hautamäki, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.