University of Oulu

Biotalous kestävän kehityksen näkökulmasta : esimerkkinä Suomi

Saved in:
Author: Savolainen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211573
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Savolainen, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Kopsakangas-Savolainen, Maria
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan biotaloutta kestävän kehityksen viitekehyksessä. Tutkimuskysymyksinä esitetään 1) miten biotalous voi edistää kestävän kehityksen toteutumista, 2) mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan taloustieteen viitekehyksessä ja 3) mitä biotalous tarkoittaa. Lisäksi tarkastellaan esimerkinomaisesti Suomen vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia biotaloudessa. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, jossa keskitytään luonnonvara- ja ympäristötaloustieteitä sekä kasvuteoriaa käsittelevään kirjallisuuteen ja tuoreisiin biotaloutta koskeviin esityksiin. Talouskasvun, ympäristön ja ihmisyhteisöjen välistä suhdetta on kuvattu 1980-luvun lopulta kestävän kehityksen käsitteen avulla. Talouskasvun myönteiset ja kielteiset vaikutukset on pyritty saattamaan aiempaa parempaan tasapainoon edistämällä yhteiskunnallista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Kestävän kehityksen viitekehyksessä on ollut mahdollista tarkastella ja huomioida niin sukupolvien sisäistä kuin niiden välistä oikeudenmukaisuutta. Nykyhetken tarpeet tulisi tyydyttää tavalla, joka jättää myös tuleville sukupolville mahdollisuudet varmistaa oma hyvinvointinsa. Taloustieteilijöillä on ollut tässä keskustelussa ja suunnittelussa tärkeä rooli. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuva biotalous tarjoaa näkökulman edistää kestävää kehitystä. Biotalous ei sisällä teoreettisesti uusia näkökulmia, joita ei olisi tuotu esille tai analysoitu aikaisemmin. Se on konkreettinen ja tavoitteellinen konsepti, jolla pyritään muuttamaan taloudellisia tuotantojärjestelmiä ekologisesti kestävämmiksi taloudellisesta kestävyydestä tinkimättä. Samalla pyritään huomioimaan yhteiskunnallinen kestävyys varmistamalla ihmisten hyvinvointia kasvun, työllisyyden ja puhtaan ympäristön kautta. Tutkielman aineiston perusteella biotalous määritellään 1) uusiutuvien raaka-aineiden eli biomassan käyttämiseksi ja siihen liittyvien ekosysteemipalveluiden huomioimiseksi, 2) bioteknologian soveltamiseksi talouden eri sektoreilla, 3) tuotantotavan muuttamiseksi teollisen ekologian mukaisiksi suljetuiksi kierroiksi ja 4) systeemiseksi muutokseksi kohti vähähiilistä ja biofysikaaliset rajoitteet tunnistavaa yhteiskuntaa. Suomen biotaloustoimialat muodostavat jo nyt merkittävän osuuden etenkin viennistä. Suomen olisi etenkin metsäkapasiteettiin nojautuen mahdollista lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja korvata sillä uusiutumattomia resursseja. Keskeisessä asemassa on silloin uusiutuvien luonnonvarojen tehokas kaskadikäyttö. Biotalouteen siirtymällä Suomi voisi edistää sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta säästämällä uusiutumattomia luonnonvaroja, vähentämällä talouden materiaali-intensiivisyyttä ja huolehtimalla ekosysteemipalveluiden kestävyydestä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Savolainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.