University of Oulu

Digitaalinen sisältömarkkinointi osana yritysten markkinointiviestintää

Saved in:
Author: Maunu, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 31.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211581
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Maunu, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivumäki, Timo
Reviewer: Koivumäki, Timo
Pohjosenperä, Timo
Description:
Digitaalisen sisältömarkkinoinnin suosio on kasvanut lähivuosina ennätysvauhtia markkinointiviestinnän digitalisoitumisen myötä. Digitaalinen sisältömarkkinointi voidaan määritellä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien houkuttelemiseksi sekä sitouttamiseksi hyödyllisen, kiinnostavan ja ajankohtaisen sisällön avulla digitaalisia viestintäkanavia, kuten verkkosivuja, uutiskirjeitä sekä sosiaalista mediaa, hyödyntäen. Vaikka digitaalisesta sisältömarkkinoinnista puhutaan paljon, ei aihetta ole tutkittu juuri lainkaan. Siksi tämä tutkimus pyrkii kuvailemaan ja ymmärtämään, mistä digitaalisessa sisältömarkkinoinnissa on kyse. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, millainen rooli digitaalisella sisältömarkkinoinnilla on yritysten markkinointiviestinnässä. Vastauksia tutkimuksen päätutkimuskysymykseen etsitään tarkastelemalla kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla toimivien yritysten digitaalisen sisältömarkkinoinnin käytänteitä, tavoitteita ja haasteita. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu markkinointiviestintää ja sisältömarkkinointia käsittelevän kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksen empiirinen osio on luonteeltaan sekä laadullinen että määrällinen. Tutkimuksen aineisto muodostuu viidestä yrityshaastattelusta sekä sähköisestä lomakekyselystä, johon vastasi yhteensä 219 kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla toimivaa suomalaista yritystä. Tutkimuksessa on hyödynnetty kahta erilaista tutkimusmenetelmää, jotta tutkittavaa aihetta pystyttäisiin tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti ja syvällisesti. Tutkimuksen perusteella digitaalisen sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen on yrityksissä erittäin yleistä. Digitaaliset sisältötaktiikat, joita yritykset hyödyntävät toiminnassaan kaikista eniten ovat verkkosivujen uutiset, sähköpostilla lähetetyt uutiskirjeet sekä sosiaalisen median palveluiden julkaisut. Vaikka digitaalisen sisältömarkkinoinnin käytänteissä on jonkin verran eroja kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla toimivien yritysten välillä, hyödyntävät yritykset erilaisia digitaalisia sisältötaktiikoita suhteellisen aktiivisesti ja säännöllisesti. Lisäksi sisällöntuotannossa ollaan usein hyvin omatoimisia ja varsinkin tekstin tuotannoista vastataan itse. Vaikuttaa siltä, että digitaalinen sisältömarkkinointi on jo useissa yrityksissä hyvin suunnitelmallista, mutta sen onnistumista mitataan vielä pääsääntöisesti vain muutamien mittareiden avulla. Tutkimustulosten mukaan yritykset asettavat digitaaliselle sisältömarkkinoinnille useita erilaisia tavoitteita, joista tärkeimmiksi nousevat asiakkaiden houkutteleminen ja sitouttaminen. Vaikka sisältöjä tuotetaan ennen kaikkea asiakkaille, ovat myös yhteistyökumppanit, media sekä päättäjät tärkeitä sisältöjen kohderyhmiä. Merkittävimmät tekijät, jotka tuovat haasteita yritysten digitaalisen sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen ovat aikapula sekä henkilöresurssien puuttuminen. Jotta yritykset voisivat kehittää digitaalista sisältömarkkinointiaan ja sen tehokkuutta, tulisi niiden kiinnittää erityistä huomiota toimintansa suunnittelemiseen, arviointiin ja tavoitteiden määrittelemiseen. Kaikki nämä osa-alueet liittyvät olennaisesti toisiinsa ja ohjaavat yhdessä yrityksen digitaalisen sisältömarkkinoinnin suuntalinjoja ja onnistumista. Tutkimuksen perusteella digitaalista sisältömarkkinointia ei ole syytä lokeroida perinteisiin markkinointiviestinnän keinoihin, vaikka se linkittyy hyvin voimakkaasti varsinkin suhdetoimintaan ja mainontaan. Sen sijaan sisältömarkkinointi voidaan mieltää omaksi erilliseksi viestintäkeinoksi, jota on mahdollista toteuttaa sekä digitaalisia että perinteisiä viestintäkanavia käyttäen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Maunu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.