University of Oulu

Rock-muusikoiden yhtyeharrastukseen liittyvä informaatiokäyttäytyminen

Saved in:
Author: Karjalainen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211598
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Karjalainen, 2015
Publish Date: 2015-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Kortelainen, Terttu
Description:
Tämän pro gradu -työn aihe on harrastajarockmuusikoiden informaatiokäyttäytyminen. Tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset harrastajarockmuusikot. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä heidän harrastustoiminnastaan. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimivat serious leisure eli vakava harrastaminen (Stebbins 2009), laajennettu informaatiokäyttäytymisen malli (Wilson 1997), arkielämän tiedonhankinnan ympäristöt (Williamson 1998), tiedon jakaminen (Talja 2002), tiedon luominen (Nonaka & Takeuchi 1995) sekä informaatiokäyttäytymisen pyörämalli (Godbold 2006). Tutkimuksessa selvitettiin harrastajarockmuusikoiden harrastukseen liittyviä tiedontarpeita ja -lähteitä, informaatiokäytäntöjä, tiedon jakamisen muotoja sekä tiedon luomisen SECI-mallin soveltuvuutta yhtyeharrastustoimintaan. Tutkimuksessa haastateltiin viittä harrastajarockmuusikkoa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksen aineistona toimivat harrastajamuusikoiden haastattelut, ja niihin sovellettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimustuloksista käy ilmi, että harrastajarockmuusikot tarvitsevat tietoa keikkapaikoista, soittimista ja niiden korjaamisesta sekä äänitteiden julkaisijoista. Tietoa hankitaan ensisijaisesti muilta muusikoilta ja internetistä. Tiedon aktiivinen etsintä koskee keikkapaikkoja, soittimia ja muita tarvikkeita sekä äänitteiden julkaisijoita. Aktiivista seurantaa esiintyy sosiaalisten medioiden ja joidenkin erityisten keskustelupalstojen käytössä. Toimintaympäristön kohdentumaton havainnointi ja informaation saaminen toisen henkilön kautta liittyvät keikkapyyntöihin, joita saadaan yleensä Facebookissa, sähköpostitse tai kasvokkain. Tiedon strategista jakamista ilmenee musiikin tekemisessä sekä äänitteiden työstämisessä erilaisten prosessiin liittyvien ääni- ja kuvatiedostojen jakamisena internetissä. Sosiaalinen jakaminen painottuu sosiaalisten medioiden käyttöön ja ennen kaikkea yhtyeiden markkinointiin. Tiedon luomisen SECI-malli soveltuu hyvin harrastajarockmuusikoiden harrastustoiminnan tutkimiseen. Tavallisimmat musiikin tekemisen tavat korreloivat mallin eri vaiheiden kanssa oletusten mukaisesti. Tutkimustulosten perusteella yhteisöllisyys ja omaehtoisuus ovat tärkeitä asioita harrastajarockmuusikoille. Toimintaa harjoitetaan itsenäisesti ilman ulkoista rahoitusta esimerkiksi ammattimaisilta levy-yhtiöiltä. Äänitteiden julkaisijat valikoituvat itsenäisistä levy-yhtiöistä, jotka usein kuuluvat harrastajamuusikoiden vuosien varrella keräämään laajaan kontaktiverkostoon. Tutkimuksessa nousivat usein esille inspiraation ja improvisaation käsitteet. Ne ovat mielenkiintoisia, mutta koska ne liittyvät vahvasti psykologian alaan, ei niihin syvennytty tässä tutkimuksessa enempää. Näitä ilmiöitä voitaisiin tutkia tulevaisuudessa tieteidenvälisesti informaatiotutkimuksen ja psykologian näkökulmista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Karjalainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.