University of Oulu

Kakola : tilapäiskäytöt Turun vanhan vankila-alueen elävöittämisessä

Saved in:
Author: Järä, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 101.4 MB)
Pages: 118
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505231629
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Järä, 2015
Publish Date: 2015-05-26
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Description:
Turku 2031-visioissa, jossa hahmotellaan kaupunkia 16 vuoden kuluttua, painotetaan inhimillistä näkökulmaa ja mittakaavaa keskusta-alueen kehittämisessä. Turun entinen vankila-alue, nykyisin tyhjillään oleva Kakola sijaitsee keskeisesti kaupungissa ja on yksi kehittyvän keskustan potentiaalisimmista alueista. Kakola toimii case studyna diplomityössäni, jossa tarkastelen tilapäiskäyttöjä vajaakäyttöisten kaupunkikesantojen, kaupunkirakenteen aukkojen elävöittämisessä. Työni käsittelee tilapäisiä toimintoja näkökulmana niiden kiistaton, vaikkakin virallisesti tunnustamaton hyöty kaupunkievoluutiossa. Kakola on kulttuurihistoriallisesti arvokas miljöö ja on kehittymässä 2011 laaditun asemakaavan mukaisesti asuin- ja liiketoimintapainotteiseksi alueeksi, mutta nykyisellään kehitys on hidasta ja koko mäkipuisto vajaakäytöllä. Uudisrakentaminen on alkanut, mutta valtaosan olevista rakennuksista käyttöönotto antaa odottaa itseään. Diplomityöni tavoitteena on esitellä, miten Kakolan alueen kehityksestä voisi katalysoida tilapäiskäytöin, eli ohjata sekä vauhdittaa muuntumaan asemaakavassa määritellyn kaltaiseksi osaksi Turkua. Toissijaisilla, kokeilevilla toiminnoilla alueelle luodaan sekä sosiaalista kontrollia, että aktivoidaan paikkaan toimijoita kuin myös parannetaan alueen mainetta ja näkyvyyttä. Antamalla kimmokkeita ja luomalla pienten investointien pioneeritoimintoja aktivoidaan kaupunkiväestöä itse kehittämään aluetta edelleen omaehtoisella toiminnalla. Näkyemykseni mukaan positiivisella kaupunkiaktivismilla luodaan miellyttäviä, vilkkaitaja käytettyjä kaupunkiympäristöjä. Tutkin Kakolan alueen elävöittämistä konseptitasolla vaiheistuksen kautta ja visioin skenaarioita, miten alue kehittyisi ensin aktiiviseksi osaksi Turun keskustaa, sekä tulevaisuudessa edelleen kulttuuri-, liike- ja virkistystoiminnan keskittymäksi. Päätavoitteeni on näyttää miten itseohjautuvat tai vain osin suunnitellut toiminnot ovat yhtä tärkeä osa kaupunkien kehitystä kuin määräykset, keskitetyt investoinnit ja kerralla rakentuvat alueet. Kakolan tapauksessa haluan puolestaan osoittaa, miten pienellä kädenojennuksella omistajatahoilta ja käyttäjälähtöisellä toiminnalla voidaan Kakolasta saada yksi kaupungin parhaista vetovoimatekijöistä.
see all

In the Turku 2031 -vision which outlines the city in 16 years emphasizes the human point of view and the city scale in the developement of the inner city area. Although abandoned, the former prison district Kakola has a central location within the inner city and it has one of the highest potential for near future developement. Kakola area serves as the case study in my thesis. In the thesis I examine temporary uses with intent to replenish low utilization areas in the city structure. My work examines temporary uses and their undisputed but non-recognized benefits in urban evolution. In terms of cultural history Kakola is prestigious milieau which develops in accordance of the city plan de-clared in 2011 towards a residential area and commercial zone. To this date development and utilization of the area remain low. Some of the constructions of the new buildings has started but initialization of the existent buildings is still lacking. The aim of my thesis is to present how temporal use can catalyze the development of Kakola area and steer the developement towards the the desirable outcome, outlined in the city plan. Secondary activities are used to create social control to the site, activate it and integrate independent parties and to promote the visibility and reputation of the case study area. The aim is to activate city inhabitans to spontaneously further develop the area through creating impulses and low investment pioneer action to the site. Positive urban activism can be used in the creation of pleasant and vivid urban environment. I will examine the enlivening the Kakola area at a conseptual level through phasing and envisioning the different stages of development on the area. The aim of the thesis is plan the development of the area first develop into a integral part of the Turku city center and continue to mold into a locus for culture, commerce and leisure. My main aim is to show how partly or entirely autonomous functions are equally important in the development of cities to regulated, traditional investments and neigborhoods built at once. In the case Kakola I want to show how minor guidance from political and financial stakeholders, in addition to user driven activities can help Kakola area to develop into one of the most recognized points of attraction in the city
see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Järä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.