University of Oulu

Päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton toimivuus

Saved in:
Author: Muikku, Sisko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505241634
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Muikku, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Elo, Satu
Reviewer: Elo, Satu
Kuivila, Heli-Maria
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja kartoittaa päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton toimivuutta asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä päivystävän sairaanhoitajan vastaanottoon ja tuottaa tietoa kehitettäessä päivystävän sairaanhoitajan asiakkaiden hoitotyön käytäntöä perusterveydenhuollossa. Tutkimusaineisto (n=112) kerättiin maaliskuussa vuonna 2015 strukturoidulla kyselylomakkeella Oulun seudun kolmen eri kunnan terveyskeskuksesta. Kohderyhmän muodostivat päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton asiakkaat. Tutkimukseen vastasi 112 päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla käynyttä asiakasta. Aineisto analysoitiin SPSS 22 -tilasto-ohjelmalla. Tutkimustuloksia tarkasteltiin prosentti- ja frekvenssijakaumilla, joita havainnollistettiin taulukoilla ja kuvioilla. Lisäksi taustatekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyden yhteyttä tutkittiin ristiintaulukoimalla ja kaksisuuntaisella χ²-riippumattomuustestillä. Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. Tutkimuksen tulosten mukaan vastaajat olivat tyytyväisiä päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton toimintaan. Tyytyväisiä oltiin sairaanhoitajilta saatuun hoitoon ja ohjaukseen. Sairaanhoitajia pidettiin ammattilaisina, joilta sai asiantuntevaa hoitoa. Taustatekijät eivät tulosten mukaan vaikuttaneet tyytyväisyyteen. Tulosten perusteella kehittämistarpeeksi nousi ajanvarauksen saatavuuden parantaminen. Tässä tutkimuksessa saatua tietoa voidaan käyttää sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan edelleen kehittämiseen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.
see all

The purpose of this study was to describe and identify the functionality of emergency nurse receptions from the patients’ perception. The goal of this study was to determine the level of patient satisfaction with emergency nurse receptions and to provide information that can be utilized in the further development of the emergency nurses’ work practice in primary healthcare. Data (n=112) was collected through a structured questionnaire survey from three separate regional health centres around the nearby regions of Oulu in March 2015. The target group consisted of patients who had been cared for by emergency nurses who held receptions. A total of 112 patients replied to the questionnaire. The data was analysed by using the statistical program SPSS 22. The results of this study were examined by percentage frequency distributions and are displayed as charts and figures. In addition, the relationship between different background factors and patient satisfaction were examined through cross tabulation and a two-way χ²- test for independence. This study’s qualitative data was analysed by inductive content analysis. The results of this study indicate that patients who responded to the questionnaire were satisfied with the functionality of the reception held by emergency nurses. The patients were satisfied with the care and guidance given by nurses. Patients considered the emergency nurses as professionals who provide professional treatment and care. Based on the results of this study, different background factors did not have an effect on the satisfaction of the patients. The study findings indicate that improving appointment availability is an area that needs the most development. The information gathered in this study can be used to improve the functionality of the emergency nurse reception to better correspond to the needs of the patient.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sisko Muikku, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.