University of Oulu

Utilization of installed base data in product management

Saved in:
Author: Sarkkinen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505261646
Language: English
Published: Oulu : M. Sarkkinen, 2015
Publish Date: 2015-05-26
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Tolonen, Arto
Description:
The current literature suggests that to enhance the possibility of new products making into the market and being profitable, an organization needs to capture customer requirements and convert them into technical features, plan the roadmap and evaluate the investment endeavour. The requirements for a product originate from various sources. Additional challenge is that the customers do not always know what they want from the product. The study introduces installed base data as a supplementary source of product requirements. Installed base data has not been vastly examined from the product management point of view and during the study, the case company examines the affordances of installed base for product management for the first time. The goal of the research is to determine value adding features and waste contributors, among a release, by utilizing customer installed base information. Additionally, the study aims at finding applicable information from the installed base data, which could be used by product management and marketing. The research uses a single case study approach with constructive and inductive methods. For the data collection, the research utilizes product data, installed base data and interviews. The results demonstrate that the case company do not have a complete process to investigate the investment endeavour of their products. Despite the defective nature of evaluation of the value contributors, the research highlight that highly activated application software and vital base software features are the most valuable for the customers of the case company. Installed base data can be utilized in the case company to determine the wasted commercial potential, designate the sales potential, steer the sales push towards the most potential target, track down and develop the high valued features, emerge new KPIs and expand the risk assessment for the new features. Because of the nature of the research, the affordances are generalizable for other researches as well.
see all

Jotta uusi tuote saadaan markkinoille onnistuneesti ja ylläpidettyä tuotteen kannattavuutta, nykyinen kirjallisuus suosittelee seuraavien vaiheiden huolellista läpikäymistä. Ensimmäiseksi asiakkaan vaatimukset tulisi analysoida tarkoin ja muuttaa ne teknisiksi ominaisuuksiksi. Toiseksi ominaisuuksien julkaisu tulisi suunnitella ja ajoittaa siten, että se tuo suurimman hyödyn sekä asiakkaalle että yritykselle. Viimeiseksi investoinnin kannattavuudesta täytyy tehdä laskelmat. Prosessin alussa haasteena on asiakasvaatimusten määrittäminen, sillä vaatimuksia voi tulla useista eri läheteistä, eikä asiakas aina tiedä mitä he oikeasti haluavat. Tämä tutkimus esittelee asennetun laitekantatiedon käyttömahdollisuuksia vaatimusten hallintaa tukevana työkaluna. Asennetun laitekantatiedon hyödyntämistä tuotehallinnassa ei ole tutkittu laajasti kirjallisuudessa. Tutkimuksen yhteydessä laitekantatietoa käytettiin ensimmäistä kertaa hyödyksi kohdeyrityksessä tuotehallinnan osalta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on laitekantatietoa hyödyntäen löytää arvoa tuottavia ja arvoa tuottamattomia ominaisuuksia tuotejulkaisusta. Tämän lisäksi tutkimus pyrkii löytämään muita käyttömahdollisuuksia asennetulle laitekantatiedolle. Tämä diplomityö käyttää konstruktiivista ja induktiivista yksittäistapaustutkimusmenetelmää päästäkseen tutkimuksen tavoitteisiin. Empiirisen tiedon lähteenä tässä tutkimuksessa toimii kohdeyrityksen tuotetieto ja heidän asiakkaittensa asennettu laitekantatieto. Lisäksi tutkimuksessa haastatellaan kohdeyrityksen tuotehallinnan henkilöstöä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei kohdeyrityksessä ole prosessia, jolla mitattaisiin investoinnin kannattavuutta tuotteen ominaisuustasolla. Vaikka rahallista arvoa ja hukkaa tutkimus ei pysty selvittämään, se kohdentaa, että kohdeyrityksen asiakkaat arvostavat välttämättömiä kantaominaisuuksia sekä eniten aktivoituja soveltavia ominaisuuksia. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että laitekantatietoa voidaan käyttää hyväksi osana tuotehallinnan prosessia, määrittämään hukattua kaupallista potentiaalia, ohjaamaan myyntiä kohti potentiaalisia kohteita, määrittämään arvostettuja ominaisuuksia, kehittämään uusia suorituskykymittareita sekä laajentamaan uusien ominaisuuksien riskinarviointia. Asiakkaan ja yrityksen välinen tieto on saatavilla sopimuksen mukaan ja siten sitä voidaan myös käyttää hyväksi samantapaisissa tapauksissa eri tuotannon alueilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Sarkkinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.