University of Oulu

Kultur und Kommunikation : wie können sie effektiv im DaF-Unterricht verknüpft werden?

Saved in:
Author: Ojala, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505261668
Language: German
Published: Oulu : V. Ojala, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Grasz, Sabine
Reviewer: Grasz, Sabine
Schmitt, Gerhard
Description:
In dieser Pro-Gradu Arbeit wird untersucht, wie Kultur und Kommunikation effektiv im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht verknüpft werden können. Die Arbeit ist in zwei Teile geteilt: Im ersten Teil, dem Theorieteil, werden die zentralen Begriffe des Untersuchungsfelds dieser Arbeit durchgegangen und definiert. Unter anderem werden folgende Begriffe und Themen veranschaulicht: Kultur, Kommunikation, Landeskunde, Kulturkunde, Interkulturelle Kompetenz, Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts samt Kommunikativität im Unterricht der Fremdsprachen. Im zweiten Teil der Arbeit werden vier selbsterstellte Aufgaben, die den oben genannten Theorien und Anschauungsweisen gemäß ausgearbeitet sind, präsentiert. Jede Aufgabe ist für Lernende verschiedenen Alters und Schulniveaus geeignet. Zum Beispiel machen die Lernenden in der ersten Aufgabe Poster über die vorhandenen Meinungen, die sie über Deutschland und die deutsche Sprache haben. Diese Aufgabe richtet sich an Lernende des Anfängerniveaus. Die letzte Aufgabe dagegen ist viel anspruchsvoller; die Klasse macht eine Studienreise in ein deutschsprachiges Land. Um an der Reise teilzunehmen, sollten die Lernenden mindestens schon 3–4 Jahre Deutsch gelernt haben. Die Absicht der Arbeit ist es also, zusätzlich zu den Materialien in den Lehrbüchern noch abwechslungsreichere Alternativen für die Vermittlung der kulturellen und kommunikativen Aspekte im Fremdsprachenunterricht zu finden. Als Forschungsmethoden in dieser eher empirischen Arbeit wurden folgende theoretischen Ansätze verwendet: Didaktische Analyse, PPP-Modell (present, produce, practise) und die Prinzipien des kommunikativen Unterrichts (von Huttunen). Die zentralen Untersuchungsergebnisse sind die Aufgaben, beziehungsweise Projekte selbst, die ich erstellt habe. Bei den Aufgaben wurde versucht, möglichst stark die Perspektive der Lernenden zu berücksichtigen. Das heißt, dass versucht wurde, die Interessen der Lernenden so gut wie möglich zu berücksichtigen und zu verwirklichen. Die vier präsentierten Aufgaben sind nur einige Beispiele dafür, wie ein Lehrer den Fremdsprachenunterricht kulturell und kommunikativ interessant gestalten kann. In diesem Themengebiet gibt es sicher auch in Zukunft Bedarf und viele Möglichkeiten für weitere Forschung und Entwicklung von Lehrmaterial.
see all

Pro gradu -tutkielmassani tutkin miten kulttuuri ja kommunikaatio voidaan mahdollisimman tehokkaasti yhdistää saksa vieraana kielenä -opetukseen. Tutkielma on jaettu rakenteellisesti kahteen osa-alueeseen: Ensimmäinen osio on työn teoriaosio, jossa käydään läpi tutkittavaan aiheeseen liittyviä keskeisiä termejä ja aihepiirejä. Muun muassa seuraaviin käsitteisiin ja aihe-alueisiin perehdytään ja niitä tutkitaan: kulttuuri, kommunikaatio, maantieto, kulttuuritieto, kulttuurienvälinen kompetenssi, vieraankielisen saksanopetuksen metodit, opetuksen valmistelu ja toteutus, sekä kommunikatiivisuus vieraiden kielten opetuksessa. Tutkielman toisessa osassa esitellään neljä itse valmisteltua tehtävää, jotka on työstetty edellä mainittujen teoreettisten mallien mukaan. Tehtävät on suunniteltu sekä eri-ikäisille, että eritasoisille oppilaille. Esimerkiksi ensimmäisessä tehtävässä oppilaat tekevät julisteita sellaisista saksankielisistä, tai Saksaan liittyvistä aiheista, joista heillä on vain vähän tietoa, tai joista heillä on ennakko-oletuksia. Kyseinen tehtävä on suunnattu saksan alkeita oppiville. Viimeisenä esitelty tehtävä on sitä vastoin jo paljon vaativampi; siinä luokka tekee opintomatkan saksankieliseen maahan. Osallistuakseen matkaan, oppilaan tulee olla lukenut saksaa vähintään 3–4 vuotta. Tämän tutkielman tarkoitus on tarjota ― ja houkutella keksimään ― monipuolisempia vaihtoehtoja kulttuurin ja kommunikaation opetukseen vieraissa kielissä, oppikirjojen materiaalien ohella. Työ on luonteeltaan enimmäkseen empiirinen. Käytettyjä teoreettisia tutkimusmenetelmiä ovat muun muassa seuraavat: didaktinen analyysi (DA), PPP-malli (present, produce, practice) ja kommunikatiivisen opettamisen periaatteet (Huttunen). Keskeisiä tutkimustuloksia ovat itse työstämäni ja valmistelemani tehtävät. Tehtävissä on mahdollisimman hyvin yritetty ottaa huomioon oppilaslähtöisen opetuksen näkökulma. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävien valmistelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty huomiota oppilaiden toiveisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Neljä esittelemääni tehtävää ovat vain yksittäisiä esimerkkejä siitä, miten opettaja voi tehdä vieraan kielen opetuksesta kiinnostavaa, huomioiden siihen kuuluvat kulttuuriset ja kommunikatiiviset seikat. Näiden aihe-alueiden jatkotutkimukselle onkin varmasti tarvetta. Mahdollisuudet tutkia ja kehittää oppimateriaaleja entistä paremmiksi ovat lähes rajattomat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Ojala, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.