University of Oulu

Esiselvitys kaavoitusjärjestyksen taloudellisista vaikutuksista, esimerkkinä Varkauden yleiskaava

Saved in:
Author: Penttinen, Merja1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505281707
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Penttinen, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Description:
Diplomityö on luonteeltaan tutkielmatyö, joka käsittelee kaavoituksen taloudellisia vaikutuksia ja keskittyy erityisesti löytämään tietoa alueiden kaavoitus- ja toteutusjärjestyksen vaikutuksista kuntatalouteen. Työn taustalla oleva tiedontarve liittyy tavoitteeseen tuottaa tietoa asemakaavoituksen taloudellisista vaikutuksista päätöksenteon avuksi myös järjestyksen osalta. Tiedon avulla pyritään tunnistamaan kaavojen toteuttamiseen liittyviä riskejä ja tavoitellaan sitä, että koko maankäyttöprosessi sisältäen sekä kaavoituksen, että sen edellyttämän päätöksentekoprosessin, olisi kokonaisuutena hallittua, suunnitelmallista ja tietoon perustuvaa. Työn alkuosa koostuu aiheeseen liittyvän suomalaisen tutkimuksen kirjallisuuskatsauksesta. Tavoitteena on ollut löytää mahdollisimman laajasti tutkimuksellista tietoa sekä vastauksia vähintäänkin seuraaviin kysymyksiin: • kuinka vaikutukset muodostuvat ja mitkä ovat niiden osatekijät (muuttujat)? • onko vaikutuksista olemassa rahamuotoon yhteismitallistettua kustannustietoutta? • onko eri osatekijöiden yhteis- tai ristiinvaikutuksia tutkittu? Laajasta lähdemateriaalista ei löytynyt valmista menetelmää, jonka avulla voisi suoraan arvioida kaavoitusjärjestyksen kustannusvaikutuksia. Kuitenkin eri maankäyttöön liittyvien osa-alueiden tutkimustietoa on niin paljon, että kartoituksen perusteella voidaan olettaa, että kustannusvaikutuslaskelman laatiminen on mahdollista. Se kuitenkin edellyttänee vielä eri alojen tutkimustulosten yhteensovittamista sekä systemaattisen laskentamenetelmän kehittämistä muodostuakseen eri kunnissa osana kaavoitusprosessia käytettäväksi työkaluksi. Diplomityön toisessa osassa on otettu esimerkiksi Varkauden kaupungin strateginen yleiskaava ja pohdittu sen toteutusjärjestyksen taloudellisia vaikutuksia kartoituksessa löydettyjen osatekijöiden valossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Merja Penttinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.