University of Oulu

Hoitotyön johtaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa

Saved in:
Author: Yli-Kotila, Margit1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505281712
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Yli-Kotila, 2015
Publish Date: 2015-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suhonen, Marjo
Reviewer: Suhonen, Marjo
Tiirinki, Hanna
Description:
Ikääntyvien hoidon ja palvelujen painopiste on siirtynyt laitoshoidosta ikääntyneen kotiin ja erityisesti ennakoiviin palvelumuotoihin. Hoitotyön johtamisen tulee luoda edellytykset ikääntyvien tarpeita vastaaville ja laadukkaille neuvontapalveluiden kokonaisuudelle. Ikääntyvien neuvontapalvelut ovat hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja ohjausta. Ikääntyvällä tarkoitetaan eläkeiän saavuttanutta, keskimäärin yli 65-vuotiasta henkilöä. Neuvontapalvelujen asiakas on kotona asuva tai itsenäisesti tai vähäisten tuen ja palvelujen avulla kotioloissa asuva henkilö. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyön johtajien näkemyksiä hoitotyön johtamisesta ikääntyvien neuvontapalveluissa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa hoitotyön johtamisesta ikääntyvien neuvontapalvelujen näkökulmasta ja hyödyntää tietoa johtamiskäytäntöjen kehittämisessä. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja haastattelumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Siihen osallistui neljän eri organisaation ikääntyvien neuvontapalveluista vastaavat hoitotyön johtajat (N=10). Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Hoitotyön johtajille suunnattujen haastattelujen perusteella ikääntyvien neuvontapalveluissa korostui ennakoiva toiminta ja itsenäisen elämän tukeminen. Organisaatioissa oli ikääntyneiden neuvontapalvelut liitetty yleensä vanhuspalveluiden yhteyteen, muuten käytännön toiminnan organisoinnissa oli eroavaisuuksia. Hoitotyön johtaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa edellytti laaja-alaista johtamisosaamista. Lisäksi tutkimus toi esille, että neuvontapalveluiden toimiva hoitotyön johtaminen koostuu työn päämäärän tunnistamisesta ja hyvistä työn edellytyksistä sekä hyvästä johtamisesta. Tutkimuksen tulosten mukaan hoitotyön johtamisen kehittäminen ja uudistaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa vaatii avointa vuorovaikutusta ja osallistavaa johtamista. Lisäksi se edellyttää yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämistä sekä johtamisen suunnitelmallisuuden kehittämistä. Hoitotyön johtaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa on hyvin laaja-alaista ja monipuolista osaamista vaativaa. Osallistava tiedolla johtaminen soveltuu ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitotyön johtamiseen. Siinä korostuu henkilöstön kunnioitus ja arvostus sekä avoin vuorovaikutus ja lisäksi päätöksenteko perustuu tietoon. Hyvin toteutetulla osallistavalla ja tietoon perustuvalla johtamisella voidaan vaikuttaa hoidon tehokkuuteen ja laatuun sekä niiden kautta tuoda taloudellisia säästöjä organisaatiolle.
see all

The focus of care and services for aging people has shifted from institutional care to aging at home, particularly to proactive forms. Nursing management should create the preconditions for high-quality counselling services that take the needs of aging people into consideration as a whole. Aging counselling services comprise advice and guidance on well-being and health promotion. Here, an ‘aging’ person refers to having attained the age of retirement, on average, more than 65 years of age. The clients of counselling services are persons living at home independently, or who live in the home environment with the aid of minor support and services. The purpose of this study was to describe nursing leaders’ views on the nursing management of aging counselling services. The aim was to produce new information on nursing management counselling services from the perspective of aging people and to use the knowledge obtained to develop the management practices. The study was qualitative, and theme interviews were used as a semi-structured interview method. The participants were nursing managers (N=10) from four different organizations responsible for aging counselling services. The interviews were analysed using content analysis. On the basis of the interviews with nursing directors working in aging counselling services, a proactive approach and support for independent living were emphasized. In the organizations, aging counselling services were usually linked to services aimed at aging people; otherwise, there were a lot of differences in the practical organization of the work. Nursing Management of aging counselling services required extensive management skills. In addition, the study revealed that effective nursing management of counselling services consists of identifying the purpose of work, good work conditions and good management. The results show that development of nursing management and renewal of aging counselling services requires open interaction and participatory management. In addition, it requires the development of co-operation and networking, and development of management planning. The nursing management of aging counselling services is an extensive area that calls for broad expertise. Management with participatory knowledge is suitable for the management of nursing in aging counselling services. It emphasizes respect and appreciation of staff as well as an open interaction; in addition, the decision-making is based on knowledge. Well-implemented participatory and knowledge-based management can contribute to the efficiency and quality of care, and through them, bring economic savings to the organization.
see all

Subjects:
Copyright information: © Margit Yli-Kotila, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.