University of Oulu

Ajankohtaiset ympäristökysymykset yläkoulun maantiedon ja biologian opetuksessa

Saved in:
Author: Ronkainen, Pia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 121
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505291718
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Ronkainen, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Virranmäki, Eerika
Pellikka, Anne
Reviewer: Pellikka, Anne
Järvinen, Terhi
Description:
Ympäristössä tapahtuneiden muutosten ja erityisesti ympäristön tilan heikkenemisen seurauksena ympäristökysymysten käsittelyä opetuksessa pidetään yhä tärkeämpänä. Ympärillä tapahtuvat muutokset vaikuttavat olennaisesti maantiedon ja biologian opetukseen. Ympäristökysymyksiä on tutkittu paljon, mutta juuri ajankohtaisista ympäristökysymyksistä ja niiden opettamisesta on tehty vain vähän tutkimusta. Suomessa on parhaillaan käynnissä valtakunnallinen opetussuunnitelmauudistus, jonka myötä ajankohtaiset ympäristökysymykset korostuvat opetuksessa nykyistä enemmän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisesta sekä selvittää, kuinka tärkeäksi opettajat kokevat ajankohtaisten asioiden sisällyttämisen yläkoulun maantiedon ja biologian opetukseen. Tutkimuksen kohderyhmä koostui Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL ry) jäsenistä. Kohderyhmäksi tarkennettiin yläkoulussa maantietoa ja biologiaa vuonna 2014 opettaneet opettajat. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi avoimia kysymyksiä, strukturoituja monivalintakysymyksiä sekä Likert-asteikkoon perustuvan kysymyksen. Kyselyyn vastasi 42 opettajaa. Aineiston analysoinnissa käytettiin tilastollisia testejä ja kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Opettajat pitivät ajankohtaisten asioiden sisällyttämistä maantiedon ja biologian opetukseen tärkeänä. Moni opettaja myös toivoi ajankohtaisten asioiden käsittelyyn olevan enemmän aikaa. Opettajat perustelivat ajankohtaisten asioiden tärkeyttä opetuksessa erityisesti sillä, että niiden käsitteleminen auttaa sitomaan opiskeltavat asiat arkielämään. Ajankohtaisten asioiden avulla oppilaita myös opetetaan ja kannustetaan seuraamaan yhteiskunnallisia asioita ja uutisia. Lisäksi opettajat kertoivat ajankohtaisten asioiden käsittelemisen lisäävän oppilaiden mielenkiintoa ja motivaatiota opiskeltavia asioita kohtaan. Tärkein tekijä ajankohtaisten ympäristökysymysten esille tuomiseen opetuksessa oli se, että aihe liittyi meneillään olevan kurssin sisältöön. Eniten käsiteltyjä ajankohtaisia aiheita olivat vesistöjen tilaan, ilmastonmuutokseen, ekosysteemien heikentymiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen liittyvät kysymykset. Ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyssä korostuivat opettajajohtoiset ja yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät. Opettajan opetuskokemuksella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyyn opetuksessa. Ajankohtaiset ympäristökysymykset koetaan tärkeinä maantiedon ja biologian opetuksessa, ja toisaalta myös uuden opetussuunnitelman myötä ajankohtaiset aiheet tulevat korostumaan entisestään. Tutkimustulosten perusteella ajankohtaisten aiheiden sisällyttämisestä opetukseen on lukuisia hyötyjä, joten niiden esille tuomista opetuksessa tulisi pyrkiä kehittämään. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat avainasemassa tämän toteuttamisessa. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaankin hyödyntää konkreettisesti koulukohtaisten opetussuunnitelmien kehittämisessä, jotka ovat parhaillaan valmisteluvaiheessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pia Ronkainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.