University of Oulu

Kuinka motivoida oppilasta liikkumaan teknologian avulla?

Saved in:
Author: Junttila, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506031763
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Junttila, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkielmassa selvitettiin teknologian mahdollisuuksia oppilaan liikuntamotivaation kohottamiseen. Lasten ja nuorten fyysinen epäaktiivisuus on ollut yleisen keskustelun aihe jo pitkään. Erilaisten liikuntateknologisten sovellusten uskotaan motivoivan lapsia liikkumaan, koska teknologia ja tieto- ja viestintätekniikka ovat lähellä lasten arkea. Tutkimus on tarpeellinen teknologian lisääntyvän opetuskäytön sekä liikuntamotivaation ja teknologian aihepiirissä tehdyn vähäisen tutkimuksen perusteella. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on tutkia, miten ja millaisia erilaisia teknologisia laitteita ja sovelluksia hyödynnetään liikunnanopetuksessa oppilaiden liikuntamotivaation tukena ja sitä, miten nämä asiat voisivat vaikuttaa lapsen liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat motivaatio, teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen sekä liikunnan oppiaine. Ryanin & Decin (2000) itsemääräämisteoria luo tutkielmalle motivaatioteoreettisen pohjan, jonka varassa myös liikuntamotivaation rakentumista ja siihen vaikuttamista tarkastellaan. Teknologiatuettua oppimista ja opettamista tarkastellaan sen ominaisuuksien ja peruspiirteiden lisäksi liikunnan ja motivoinnin näkökulmista. Liikunnan oppiainetta käsittelevä kappale esittää liikunnan opetuksen päätavoitteita ja esittää kirjallisuuteen nojautuvia vaihtoehtoja liikunnanopettajan mahdollisuuksista vaikuttaa oppilaan liikuntamotivaatioon. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että useiden erilaisten teknologisten sovellusten ja laitteiden käyttö on yleistynyt liikunnanopetuksessa. Viime vuosina aiheeseen liittyvää tutkimusta on tehty enenevässä määrin. Yleisimpiä liikunnanopetuksessa käytettyjä laitteita ovat aktiivisuusmittarit, askelmittarit ja erilaiset liikuntapelit. Tutkimukset osoittavat, että teknologian avulla voidaan jakaa esimerkiksi liikuntasuoritusten vaatimustasot yksilöllisten kiinnostusten kohteiden mukaan. Muun muassa tällä tavoin madalletaan liikuntatuntien menestymisen kynnystä ja annetaan oppilaalle pätevyyden kokemuksia, jotka edesauttavat oppilaan myönteistä suhtautumista liikuntaan ja voivat myös kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Junttila, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.