University of Oulu

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta opintojen alkuvaiheessa : eksistentiaalis-fenomenologien tapaustutkimus Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Saved in:
Author: Sammalkangas, Jannika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506041782
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sammalkangas, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Soini, Hannu
Description:
Nykyisen korkeakoulupolitiikan keskeinen tavoite on tehostaa opiskeluja ja opintopolkuja, vähentää opintojen keskeytyksiä sekä lyhentää opintoaikoja. Opiskelijoiden integroituminen oppilaitokseen ja opiskelijayhteisöön ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, on alettu nähdä yhtenä merkittävimmistä opintoja edistävistä tekijöistä. Korkeakoulujen opintojen ohjaus on noussut viime vuosina sekä kansallisen että kansainvälisen korkeakoulupoliittisen keskustelun keskiöön, sillä ohjaus voidaan nähdä tärkeänä ja keskeisenä toiminnanmuotona osana opiskelijoiden opintojen aloitusta. Tässä pro gradu-tutkielmassa tutkittiin erään Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa syksyllä 2014 opintonsa aloittaneen pienryhmän saamaa ohjausta ensimmäisen opiskelusyksyn alkuvaiheessa ja niitä kokemuksia, mitä opiskelijoilla on saamastaan ohjauksesta. Tavoitteena oli tehdä koonti Oulun yliopistossa ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tarjotusta ohjauksesta, luoda ymmärrys opiskelijoiden ohjauskokemuksista ja tarkastella opiskelijoiden elämäntilanteiden mahdollista yhteyttä ohjauskokemuksiin. Tutkielma on kvalitatiivinen kasvatuspsykologian alaan kuuluva rekonstruktiiviseen eli ymmärtävään psykologiaan perustuva eksistentiaalis-fenomenologinen tapaustutkimus. Ontologisena taustana vaikuttaa holistinen ihmiskäsitys. Tutkielman tutkimusstrategiassa keskitytään ihmisten ainutlaatuisten kokemusten tutkimukseen ja ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä pyritään luomaan näiden kokemusten kautta alkuperäisessä muodossaan, ilman aiemmin luotuja oletuksia tai määritelmiä. Tutkielman aineistonhankintamenetelmänä toimi kirjallinen kysely, joka toteutettiin noin kuukausi opiskelijoiden opintojen aloituksen jälkeen syyskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 16 opiskelijaa. Kyselylomakkeessa keskityttiin opiskelijoiden elämäntilanteen ja taustojen lyhyeen kartoittamiseen sekä kokemuksiin opintojen alkuvaiheen ohjauksesta. Aineiston analyysissa on sovellettu fenomenologisen psykologian tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen tuloksena on 16 yksilökohtaista merkitysverkostoa, joiden kautta on tarkasteltu opiskelijoiden elämäntilanteen yhteyttä kokemuksiin ohjauksesta. Lisäksi on muodostettu yleinen merkitysverkosto ohjauskokemuksista. Tutkielmassa tehty yhteenveto Oulun yliopistossa ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tarjottavasta ohjauksesta, jota tutkielman kohteena oleva pienryhmä voi periaatteessa vastaanottaa opintojensa alkuvaiheessa ja myös opintojen myöhemmässä vaiheessa, vastaa yhteen tutkielman tutkimuskysymyksistä. Tutkimuksessa havaittiin, että opiskelijat ovat pääasiassa tyytyväisiä opintojen alkuvaiheen ohjaukseen. Opintojen alkuvaihe koettiin tiiviinä ja ohjausta oli alussa paljon, mutta se kuitenkin auttoi ja helpotti opintojen aloitusta. Opiskelijat kokivat ensimmäisten opiskeluviikkojen ohjauksen vastaavan tarvetta ja määrittelivät tarvitsevansa ohjausta erityisesti opintoihin liittyvissä perusasioissa. Erityisesti ohjauksella koettiin olevan merkitystä uusien ihmisten tapaamisessa ja kavereiden saamisessa. Pienryhmäohjauksesta pidettiin ja omaopettajatoiminta koettiin pääasiassa hyödyllisenä. Opiskelijoiden kokemusten mukaan opintojen alkuvaiheessa oli paljon infoluentoja ja erityisesti suuret luennot koettiin epäonnistuneiksi. Elämäntilanteiden tarkastelu osoitti opiskelijoiden olevan taustoiltaan erilaisia ja ne jotka eivät kokeneet ohjausta hyödylliseksi poikkesivat muusta ryhmästä selkeästi tiettyjen elämäntilanteeseen tai taustaan liittyvien asioiden osalta. Tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu kokemuksen tutkimuksen luotettavuuden kriteerien avulla. Tutkimuksen tulokset eivät ole ainutlaatuisuutensa vuoksi yleistettävissä vaan sitoutuvat vahvasti kontekstiin. Tulokset toimivat kuitenkin arviointi- ja kehitysvälineenä Oulun yliopiston ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ohjauksessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jannika Sammalkangas, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.