University of Oulu

Love, Kylie or metaphors of love in the lyrics of Kylie Minogue

Saved in:
Author: Harpela, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 127
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506051789
Language: English
Published: Oulu : J. Harpela, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Elise
Sandberg, Eric
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Sandberg, Eric
Description:
This master’s thesis studies the metaphors of love in the selected lyrics of Kylie Minogue. Despite Minogue’s esteemed status as an internationally known performer, no extensive study has been conducted on concentrating the lyrics she herself has written. Furthermore, Minogue’s skills as a songwriter have been largely unacknowledged. This study analyses 33 song lyrics Minogue has written or co-written, focusing on metaphorical linguistic expressions with love as the target domain. The songs have been released either on Minogue’s albums, compilation albums or singles from the 1990s to the 2010s. The song lyrics have been gathered from the sleeve notes, from www.allmusic.com or transcribed by the author of this thesis. The conceptual metaphor theory by Lakoff and Johnson works as the theoretical framework through which the metaphoric expressions are approached. The theory has been further developed by Kövecses, for example, whose study is of great importance in my analysis as well. The data is divided into categories based on conceptual metaphors of love given by Lakoff and Johnson and Kövecses. Some conceptual metaphors have been adopted from other scholars as well or invented by the author of this thesis. These conceptual metaphors working as categories for the metaphorical expressions found in the data are further organised under the three main types of conceptual metaphors given by Lakoff and Johnson: structural, orientational and ontological metaphors. The hypothesis is that the figurative language Minogue uses is creative instead of consisting of mostly recycled conventional metaphors. The metaphorical expressions found in the data are analysed based on their source domains. Furthermore, the type of love in each metaphoric expression is examined, based on the traditional Greek types of love discussed in detail by Lewis and Tissari, for example, whose study on the matter plays an important role in analysing the metaphoric expressions. In addition, popular music, pop music and pop lyrics in general are discussed, giving background for the analysis. The lyrics include fresh metaphorical language and extended use of metaphors instead of consisting of simple, sporadic use of figurative language. Further study concentrating on only one type of conceptual metaphor, ontological container metaphors for example, would be very interesting, as would approaching the data through gender or queer studies.
see all

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan rakkauden metaforia valikoidussa otteessa Kylie Minoguen sanoituksia. Huolimatta Minoguen asemasta arvostettuna kansainvälisenä esiintyjänä, laajempaa tutkimusta hänen omista sanoituksistaan ei ole tehty. Lisäksi Minoguen taitoihin lauluntekijänä ei ole kiinnitetty suurta huomiota. Tutkielman aineisto koostuu 33 sanoituksesta, jotka Minogue on joko kirjoittanut itse tai joiden kirjoittamiseen hän on osallistunut. Tutkielman fokus on metaforisissa ilmauksissa, joiden kohteena on rakkaus. Kappaleet on julkaistu joko Minoguen studioalbumeilla, kokoelmalevyillä tai singleillä 1990-luvulta 2010-luvulle. Kappaleiden sanoitukset on kerätty joko levyjen kansilehdiltä tai verkkosivustolta www.allmusic.com, tai sitten tutkielman tekijä on litteroinut ne henkilökohtaisesti. Tutkielman teoriakehys rakentuu pitkälti Lakoffin ja Johnsonin luoman kognitiivisen metaforateorian varaan, jota esimerkiksi Kövecses on myöhemmin kehittänyt eteenpäin. Sanoitusten rakkausteemaisia metaforisia ilmauksia tulkitaan tätä teoriakehystä vasten. Tutkimusaineisto on jaoteltu kategorioihin, jotka perustuvat sopiviin käsitemetaforiin, joita Lakoff ja Johnson sekä Kövecses tutkimuksissaan mainitsevat. Joitakin käsitemetaforia on lisäksi omaksuttu toisilta tutkijoilta ja muutamia tutkielman kirjoittaja on luonut itse. Nämä käsitemetaforat on jaoteltu kolmen käsitemetaforatyypin mukaan strukturaali- eli rakennemetaforiin, orientaatiometaforiin ja ontologisiin metaforiin. Tutkielman hypoteesina on, että Minoguen sanoitusten kuvakielisyys on uutta luovaa eikä ainoastaan vanhojen konventionaalisten metaforien kierrättämistä. Aineistosta löytyvien metaforisten kielellisten ilmausten analysointi tapahtuu niiden lähteiden perusteella. Lisäksi jokaisen metaforisen ilmaisun kohdalla pohditaan, mitä rakkauden tyyppiä ilmaisu edustaa. Tässä analyysi pohjautuu antiikin Kreikan filosofiasta nouseviin rakkauden tyyppeihin, joista esimerkiksi Lewis ja Tissari ovat kirjoittaneet. Lisäksi tutkielmassa perehdytään tarvittavissa määrin populaarimusiikkiin, popmusiikkiin ja poplyriikoihin, mikä omalta osaltaan tukee analyysia. Sanoituksissa esiintyy tuoreita metaforisia kielikuvia ja laajennettuja metaforia satunnaisen kuvakielen käytön sijaan. Hedelmällisiä jatkotutkimuksen aiheita olisivat keskittyminen esimerkiksi ontologisiin säiliömetaforiin tai aineiston tarkasteleminen gender-tutkimuksen tai queer-teorian kautta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Harpela, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.