University of Oulu

Lastentarhanopettajien näkemyksiä lasten luontokuvasta ja luontokuvan tukemisesta varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Matti, Minttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506061797
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Matti, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suvilehto, Pirjo
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Suvilehto, Pirjo
Description:
Tutkimukseni käsittelee lastentarhanopettajien näkemyksiä alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta ja luontokuvan tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin, miten lastentarhanopettajat näkevät alle kouluikäisen lapsen luontokuvan tänä päivänä, ja millaisena lapsen luontokuva näyttäytyy päiväkodissa. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, miten lastentarhanopettajat tukevat lasten luontokuvaa ja sen syntymistä varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu lapsen luontokuvasta ja luontokuvan muodostumisesta, sekä ympäristökasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Aineisto on kerätty teemahaastattelulla, haastattelemalla neljää lastentarhanopettajaa keväällä 2015. Tutkimus on kvalitatiivinen ja analyysimenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi, joka tutkii kielellisen aineiston sisällön merkitystä. Analysoin kerätyn aineiston kahden tutkimusongelman pohjalta hyödyntäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Lastentarhanopettajat näkivät alle kouluikäisen lapsen luontokuvan näyttäytyvän päiväkodissa lasten tuntemuksissa, sekä tiedoissa ja taidoissa. Luontokuva näyttäytyi päiväkodissa myös lasten kokemuksina ja kiinnostuksina, sekä erilaisina muutoksina lasten luontokuvassa. Luontokuva ilmeni lapsen kehityksen eri vaiheissa eri tavoin. Lisäksi ympäristön tuomat vaikutukset näkyivät lasten luontokuvissa päiväkodissa. Lastentarhanopettajien näkemykset lasten luontokuvasta ilmenivät tutkimuksessa myös luontokuvaan vaikuttavina tekijöinä. Luontokuvaan vaikuttavia tekijöitä olivat asuinympäristö, vuorovaikutus, varhaiskasvatus, vierailut, media, lapsen toiminta, perhe ja erilaiset luontokuvaa rajoittavat tekijät. Varhaiskasvatuksessa lasten luontokuvaa pyrittiin tukemaan henkilökunnan osaamisen avulla, tavoitteilla ja suunnittelulla. Lisäksi vuorovaikutuksella, päiväkodin toiminnalla, ympäristöllä ja resursseilla oli vaikutusta siihen, miten lasten luontokuvaa tuettiin varhaiskasvatuksessa. Lastentarhanopettajilla ja opetuksella nähtiin olevan myös merkittävä rooli lasten luontokuvan kehityksen tukemisen kannalta. Myös päiväkodin ulkopuolelta saatu apu tuki lasten luontokuvan kehittymistä varhaiskasvatuksessa. Ulkopuolelta saatiin tukea yhteistyöllä järjestöjen ja lähiympäristön toimijoiden kanssa, myös materiaalilla ja tiedon saannilla oli merkitystä siihen, miten luontokuvaa tuettiin. Lisäksi erilaiset valmiit ympäristökasvatusohjelmat nähtiin apuna päiväkodin ympäristökasvatuksen kannalta. Tutkimuksen johtopäätökset on tehty ainoastaan tutkimukseen osallistuneiden lastentarhanopettajien haastattelujen pohjalta, eikä niitä voida yleistää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille näkökulmia alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta ja luontokuvan kehittymisen tukemisesta varhaiskasvatuksessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minttu Matti, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.