University of Oulu

Musiikin opettaminen: mörkö vai mahdollisuus? : luokanopettajaopiskelijoiden koulumuistoja ja niiden merkityksiä suhtautumiseen musiikkia ja sen opettamista kohtaan

Saved in:
Author: Kuusijärvi, Krista1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506061803
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kuusijärvi, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Kuivamäki, Kari
Description:
Kuvaan tutkimuksessani Oulun yliopiston maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden koulumuistoja suhteessa musiikin opetukseen ja oppimiseen, ja selvitän muistojen yhteyttä opiskelijoiden nykyiseen suhtautumiseen musiikin opettamista kohtaan. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu musiikkikasvatuksen asemasta opetussuunnitelmassa, peruskoulussa ja luokanopettajakoulutuksessa, musiikin oppimista käsittelevistä teorioista sekä aikaisemmista tutkimuksista, joissa käsitellään koulu- ja opettajamuistojen merkityksiä opetuksessa, oppimisessa ja asenteiden muodostumisessa. Tutkimusaineistoni on narratiivinen, ja analysoin tuloksia sisällönanalyysimenetelmän avulla. Tutkimushenkilöinä on neljä Oulun yliopiston maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijaa, ja keräsin tutkimusaineiston teemahaastattelumenetelmällä. Tutkimukseni tarkoitus ei ole tuottaa yleistettävissä olevaa tutkimustietoa, vaan kuvata intensiivisesti yksittäisten opiskelijoiden koulukokemusten ja aikuisiän asennoitumisen yhteyttä. Tulosten perusteella suhtautuminen musiikkiin yleisesti näyttäytyy melko positiivisena, mutta itse opettamiseen kielteisenä. Musiikin opettaminen koetaan jännittävänä ja pelottavana, ja voimakkaimmin kielteisen asenteen syntymiseen vaikuttavat heikko taitotaso soitto- ja teoriaosaamisessa sekä kokemuksen puute. Tuloksista kävi ilmi, että opiskelijoiden mielestä luokanopettajakoulutuksen musiikin opinnot eivät ole kattavia suhteessa siihen, mitä musiikin opettaminen käytännössä edellyttäisi. Muistikuvilla on merkityksensä opiskelijoiden käsityksissä itsestään musiikin opettajana sekä asennoitumisessa musiikin opettamiseen. Opiskelijat toivat muistikuvien kautta esille sekä positiivisesti että negatiivisesti latautuneita emootioitaan. Negatiivisiksi kokemuksiksi muistettiin yksipuolisten opetusmenetelmien käyttö, opettajajohtoinen opetus, nöyryyttävät kokemukset, opettajan valta-aseman vääränlainen hyväksikäyttö ja oppilaiden epätasa-arvoinen kohtelu. Positiivisiin kokemuksiin lukeutuivat oppilaan erityinen huomioiminen (”spesiaali” kohtelu), onnistumisen kokemukset, esiintymiset ja mahdollisuudet eri instrumenttien kokeilemiseen. Opiskelijoiden koulumuistot heijastuvat heidän nykyiseen suhtautumiseensa musiikin opettamista kohtaan. Tämä tuli ilmi kuvauksissa, joissa toistui pääajatus ”en aio toimia samalla tavalla, kuten musiikin opettajani aikoinaan toimi”. Opiskelijat korostivat, että he haluavat omassa opetuksessaan toteuttaa monipuolisempia, innostavampia ja suorittamisen painetta poissulkevia opetustuokioita, joiden pääroolissa on mukava yhdessä tekeminen. Koulumuistoilla näyttäisi siis olevan selkeä yhteys siihen, millaisena opiskelijat musiikin opettamisen ja itsensä musiikkikasvattajana kokevat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Krista Kuusijärvi, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.