University of Oulu

Theoretically framed action research: culture power station as a vessel for motivational community work in Meri-Toppila

Saved in:
Author: Seppä, Mariia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506061810
Language: English
Published: Oulu : M. Seppä, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Nicolson, Michelle
Reviewer: Rautio, Pauliina
Nicolson, Michelle
Description:
Motivation and participation are well known issues in community project work. Factors that add on the challenge are multiculturalism and marginalization of communities. Project workers often struggle to find volunteer participants from the communities they work in and for that reason further accomplishments and changes are hindered. This Master’s thesis will examine the issues rising from a multicultural and marginalized community of Meri-Toppila through the data collected from the staff of Culture Power Station and researcher’s own observations of the area. The Culture Power Station is an association working in the area promoting art as a tool to affect the environment and local issues. They wish to bring the residents together for common good. The thesis is constructed around action research as its leading methodology aiming to find connections between the data and a theoretical framework that offers motivation, participation and social change theories. These connections will help to construct the final suggestive action plans for the project workers at Culture Power Station. The data is analyzed with qualitative content analysis relying on hermeneutical stance in interpreting the answers from the staff members of Culture Power Station. The theoretical framework includes theories that deal with social change, community empowerment and motivational techniques to involve people to participate. The theoretical framework is constructed of three main theories: Sociocultural animation, Pedagogy of the oppressed and Communities of practice. Each theory being picked out to answer to the issues dealt in this thesis. Building the action research around the Culture Power Station and Meri-Toppila with the help of these theories was a practical approach that was to conclude with an action plan for further practices. Aim was to offer suggestive development ideas for the staff to implement in their work for possible improvements. Action research was a good approach offering space for a qualitative research with interpretation, researcher’s own experiences and theoretical connections to support these interpretations. The thesis follows the steps of action research from collecting information and observations to constructing theoretical connections to the data findings resulting with a plan of action for future. The theoretical connections bound to the data findings offered a great deal of ideas to try out new practices. The thesis offers a suggestive plan for the staff to try when willing. As action research should include a final action part, this part is to be implemented by the staff and reflect on by them. I take a step back as the researcher and wish that this research offers practical tools for the project workers in Meri-Toppila, but why not elsewhere in other marginalized communities as well.
see all

Motivaatio ja osallistuminen ovat tunnettuja ongelmia yhteisöprojektityössä. Tekijät kuten monikulttuurisuus ja yhteisöiden syrjäytyminen lisäävät haastetta. Projektityöntekijät joutuvat usein etsimään turhautumiseen saakka vapaehtoisia osallistujia yhteisöstä, jossa he työskentelevät, tämän johtavan siihen, että kehitys ja muutokset hidastuvat. Tämä pro gradu- tutkielma tutkii aiheita ja ongelmia, jotka nousevat esiin datasta, joka on kerätty Kulttuurivoimalan työntnekijöiltä monikulttuurisesta ja syrjäytyneestä Meri-Toppilan yhteisöstä. Lisäksi tutkijan omat observoinnit on otettu tutkielmassa huomioon. Kulttuurivoimala on yhdistys, joka työskentelee alueella pyrkien voimaannuttamaan paikallisia taiteen avulla vaikuttamaan ympäristöön ja paikallisiin ongelmiin. He toivovat tuovansa paikalliset yhteen yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Tutkielma on koottu toiminta tutkimuksen periaatteen ympärille, sen ollessa metodologian pohjana. Tavoitteena on löytää yhteyksiä datalöydöksien ja teoriakehyksen välillä. Teoriakehys tarjoaa teorioita, jotka käsittelevät aiheita kuten motivoiminen, osallistuminen ja yhteiskunnallinen tai sosiaalinen muutos. Nämä teorian ja datan väliset yhteydet auttavat rakentamaan lopulliset viittelliset toimintasuunnitelmat Kulttuurivoimalan projektityöntekijöille. Data on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin avulla nojaten hermeneutiikkaan työntekijöiden vastauksien tulkinnan kohdalla. Teoreettinen kehys sisältää teorioita jotka liittyvät yhteiskunnalliseen ja sosiaalisen muutokseen, yhteisön voimaannuttamiseen ja motivaatiotekniikoihin, jotka saavat ihmisiä osallistumaan. Teoreettinen kehys on koottu pääasiassa kolmesta pääteoriasta: sosiokulttuurinen innostaminen, sorrettuen pedagogiikka ja käytännön yhteisöt. Jokainen teoria on valikoitu mukaan vastaamaan tutkielmassa nouseissiin aiheisiin. Toimintatutkimuksen rakentaminen Kulttuurivoimalan ja Meri-Toppilan ympärille teorieoiden avulla on ollut käytännöllinen lähestymistapa, jonka tulee päättyä jatkotoimien toimintasuunnitelmaan. Tavoite on tarjota viittellisiä kehitysideoita, joiden avulla Kulttuurivoimalan henkilökunnan työtä voidaan mahdollisesti parantaa. Toimintatutkimus on ollut hyvä lähestymistapa, sillä se tarjoaa tilaa laadullisen tutkimuksen vaatimalle tulkinnalle, tutkijan omille kokemuksille ja teoreettisten yhteyksien vetämiselle. Tutkielma seuraa toimintatutkimuksen vaiheita aina tiedon keräämisestä ja observoinnista teoreettisen yhteyksien rakentamiseen datalöydöksien kanssa. Lopuksi tuotetaan toimintasuunnitelma tulevaa varten. Teoreettisen yhteydet datalöydöksiin tarjoavat paljon ideoita uusiin toteutuksiin. Tutkielma tarjoaa viittellisen toimintasuunnitelman, jota henkilökunta voi halutessaan kokeilla. Toimintatutkimuksen kuuluu sisältää lopullinen toimintasuunnitelma, ja tämä osa jääkin Kulttuurivoimalan henkilökunnan toteutettavaksi ja reflektoitavaksi. Tutkijana otan askeleen taakse päin ja toivon, että toimintatutkimus tarjoaa käytännön työkaluja Meri-Toppilaan, mutta miksi ei myös muihin syrjäytyneisiin yhteisöihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mariia Seppä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.