University of Oulu

Sosiaalisen median hyödyntäminen peruskouluopetuksessa

Saved in:
Author: Brännare, Perttu1; Moilanen, Arto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506061812
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Brännare; A. Moilanen, 2015
Publish Date: 2015-06-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa selvitetään opettajien harrastuneisuutta ja yleistä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä sekä sitä, miten he hyödyntävät sosiaalista mediaa opetuksessa. Tutkielmasta käy myös ilmi sosiaalisen median nykyinen käyttö kainuulaisissa peruskouluissa ja sosiaalisen median esiintyminen eri opetussuunnitelmissa. Tutkielman teoriaosassa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön historiaa aina sosiaaliseen mediaan asti.

Ensimmäiset maininnat ”opetuskoneista” ovat jo 1920-luvulta, ajalta ennen varsinaisia tietokoneita. Tietokoneavusteinen opetus ei siten ole ajatuksena uusi. Myöhemmin mukaan on tullut myös Internet, joka on tuonut opetukseen paljon uusia tapoja hyödyntää tietokoneita. Viimeisimpinä kehitysvaiheina ovat web 2.0 ja sosiaalinen media, jotka mahdollistavat käyttäjille helpomman tavan luoda ja julkaista omia sisältöjään Internetissä. Vähitellen sosiaalinen media on löytämässä tietään myös peruskouluihin niin opetusvälineenä kuin yhteydenpitokanavana kodin ja koulun välillä.

Tutkielma toteutettiin kvantitatiivisesti. Tutkimusjoukoksi valittiin kainuulaisten peruskoulujen opettajat. Kainuun kaikkien 38 peruskoulun rehtoreille lähetettiin pyyntö saada tehdä opettajille kysely sosiaalisen median käytöstä. Heistä kymmenen antoi luvan koulunsa osallistumiseen tutkimukseen, kymmenen kieltäytyi. Lopuilta kouluilta ei saatu vastausta lainkaan. Kyselyyn vastasi 27 opettajaa kuudesta eri kunnasta. Aineiston keruu toteutettiin Internetin välityksellä hyödyntäen Webropol-ohjelmistoa. Saadut vastaukset analysoitiin käyttäen SPSS-ohjelmistoa.

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että ne opettajat, jotka käyttävät sosiaalista mediaa ja yleisesti tieto- ja viestintätekniikka vapaa-ajallaan, hyödyntävät sitä myös opetustyössään yleisemmin. Tutkimuksen tuloksista voidaan myös päätellä, että sosiaalista mediaa hyödynnetään jo jonkin verran kouluissa, kovin yleistä se ei kuitenkaan ole. Kyselyn vastausten perusteella opettajat eivät tunnista osaa sosiaalisen median palveluista tutkielmassa esitetyn määritelmän mukaiseksi sosiaaliseksi mediaksi. Näiksi mielletään lähinnä tunnetuimmat palvelut, joita kaikkia ei kuitenkaan nähty oppimisen välineinä.

Sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia opetustyöhön ja osa tutkimukseen osallistuneista opettajista onkin sitä jo hyödyntänyt. Osassa tutkimukseen osallistuneista kouluista opetussuunnitelman uudistamistyö oli juuri käynnissä ja tutkimuksen avoimessa kysymyksessä opettajat toivoivat sosiaalisen median huomioimista uudessa opetussuunnitelmassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Perttu Brännare; Arto Moilanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.