University of Oulu

”Materiaalilla ja omalla kekseliäisyydellä kyllä pärjää pitkälle” : lukemaan opetuksen eriyttäminen neljän kirjasarjan aapisissa ja opettajan oppaissa

Saved in:
Author: Keskinen, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.1 MB)
Pages: 148
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506061820
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Keskinen, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Pinola, Timo
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa aapisten ja aapisten opettajan oppaiden ensimmäisen luokan opettajille tarjoamasta tuesta lukemaan opetuksen eriyttämisessä. Tutkimuksen tarve nousi yhtäältä lukemaan opetuksen eriyttämisen tarpeellisuudesta ja haasteellisuudesta sekä toisaalta oppikirjojen keskeisestä asemasta alkuopetuksen lukemaan opettamisessa. Molemmat näkökulmat asettavat tietynlaisia odotuksia oppimateriaalin laadulle ja monipuolisuudelle. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja verrata, miten lukemaan opetuksen eriyttäminen näyttäytyy aapisissa ja aapisten opettajan oppaissa sekä miten aapiset ja aapisten opettajan oppaat tukevat opettajia eritasoisten oppilaiden lukemaan opetuksen eriyttämisessä perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. Tutkimuksessa hyödynnettiin aineistotriangulaatiota ja se koostui kahdesta osasta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa perehdyttiin neljään aapiseen ja niihin kuuluviin opettajan oppaisiin, jotka kaikki pohjautuvat vuoden 2004 opetussuunnitelmaan. Oppikirja-analyysin avulla etsittiin vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli millä tavoin aapisissa ja aapisten opettajan oppaissa eriytetään lukemaan opetusta. Tutkimuksen toisessa osassa suoritettiin käyttäjäarviokysely aapisia kuluneena lukuvuotena (2013–2014) käyttäneille ensimmäisen luokan opettajille. Kyselyyn osallistui 30 opettajaa, jotka kaikki olivat naisia ja suurin osa heistä oli toiminut ensimmäisen luokan opettajana alle kolmen vuoden ajan. Vastausten avulla selvitettiin miten opettajat hyödyntävät ja arvioivat aapisia ja aapisten opettajan oppaita lukemaan opetuksen eriyttämisen näkökulmasta. Tutkimus oli otteeltaan kvalitatiivinen kuvaileva ja vertaileva tutkimus. Metodina käytettiin sisällönanalyysia, jota tuettiin kvantifioinnilla. Kaikissa tutkimuksessa analysoiduissa aapisissa ja opettajan oppaissa eriytettiin lukemaan opetusta monin tavoin. Kolme aapista antoi perusteellisempia ohjeita eriyttämiseen ja yksi aapinen oli ohjeistuksissaan viitteellisempi. Eriyttävinä materiaaleina käytettiin aapista, monistettavia lukuharjoituksia, tehtävämonisteita, toiminnallisia lukuharjoituksia ja kirjallisuutta. Keskeisimmässä asemassa olivat aapiset. Aapiset sisälsivät samanlaisia harjoituksia, mutta poikkesivat toisistaan sen suhteen, miten nämä harjoitukset jakautuivat kaikille yhteisiin ei-eriyttäviin ja eriytyviin sekä vain osalle suunnattuihin eriyttäviin harjoituksiin. Kaikissa aapissarjoissa oli erotettavissa kolme tavoitetasoa: aloittelevat, harjoittelevat ja sujuvat lukijat. Syyslukukauden osalta lukemaan opetuksen eriyttäminen painottui syvyyseriyttämiseen ja kevätlukukauden osalta laajuuseriyttämiseen. Eriyttämisessä hyödynnettiin erilaisia työtapoja sekä lukemaan opettamismenetelmiä. Eriyttämisen toteuttamista helpotettiin organisoinnin keinoin esim. oppilaiden ryhmittelyllä. Aapissarjoja käyttävät opettajat olivat kokeneet lukuvuoden aikana tarvetta lukemaan opetuksen eriyttämiseen. Valtaosa opettajista eriytti lukemaan opetusta joka oppitunti. Yleisemmin käytetty eriyttämistapa oli oppiaineksen laajuuden ja syvyyden säätely. Opettajat pitivät aapisia ja opettajan oppaita pääosin hyödyllisinä, mutta osa olisi toivonut hyödyn olevan suurempi. Opettajat hyödynsivät oppaiden eriyttämisohjeita vaihtelevasti: osa tukeutui ohjeisiin vahvasti, osa käytti niitä soveltaen ja osa vain harvoin. Eriyttämisessä hyödynnettiin runsaasti valmiita materiaaleja, lähinnä oman harkinnan mukaan. Opettajan oppaiden ulkopuolisten eriyttämisvinkkien etsiminen oli vähäistä, mutta lisämateriaalien hyödyntäminen yleistä. Opettajat olivat keskimäärin jokseenkin tyytyväisiä sekä aapisiin että opettajan oppaisiin. Opettajat kiinnittivät arvioissaan etupäässä huomiota materiaaliin. Opettajat painottivat erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä aapisia ja opettajan oppaita arvioidessaan. Samakin asia voitiin nähdä hyvin eri tavoin. Arvioihin vaikuttivat opettajien asenteet, mieltymykset, opetustottumukset ja opetettavan luokan tarpeet. Tutkimuksen perusteella aapisiin tulisi lisätä nykyistä monipuolisemmin sekä ylöspäin että alaspäin eriyttäviä harjoituksia. Etenkin syvyyseriyttämisen huomioiminen aapisen kertomusosiossa olisi tärkeää, jotta jokainen oppilas voisi jatkaa opiskelua omalla tasollaan. Tutkimustulokset palvelevat aapisten ja opettajan oppaiden kehittämistyötä eriyttämisen näkökulmasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Keskinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.