University of Oulu

Marginaalissa vai maailman keskipisteessä? : pohjoisen representaatioista Kerstin Ekmanin Vargskinnet -trilogiassa

Saved in:
Author: Pääkkönen, Hanne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506091830
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Pääkkönen, 2015
Publish Date: 2015-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Työlahti, Nina
Reviewer: Työlahti, Nina
Leppihalme, Ilmari
Description:
Käsittelen pro gradu -tutkielmassani ruotsalaiskirjailija Kerstin Ekmanin Vargskinnet-trilogian pohjoisen representaatioita. Trilogia koostuu romaaneista Guds barmhärtighet (1999), Sista Rompan (2002) ja Skraplotter (2003). Tarina sijoittuu suurimmaksi osaksi Pohjois-Ruotsiin, lähelle Norjan rajaa ja se kertoo usean sukupolven tarinan alkaen 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä ja päättyen lähelle nykyaikaa. Tutkin sitä, millaisia representaatoita pohjoisesta ja pohjoisuudesta esitetään teoksissa ja millaisilla keinoilla näitä representaatioita luodaan. Lähestyn pohjoista kulttuurimaantieteen näkökulmasta kuvitteellisena, kulttuurisesti tuotettuna alueena tarkan maantieteellisen rajaamisen sijaan. Olennaista on se, millaisia mielikuvia pohjoiseen paikkaan on liitetty, ja millaista pohjoisuuskuvaa nämä mielikuvat luovat. Pohdin erityisesti sitä, toistavatko Vargskinnetissä esitetyt representaatiot vakiintuneita, stereotyyppisiä käsityksiä pohjoisesta paikasta, luonnosta ja ihmisestä. Teoreettisena lähtökohtana tutkielmassani ovat kulttuurimaantieteellisen käsitteistön lisäksi postkolonialistisen kulttuurintutkija Edward Saidin ajatukset marginaalin ja keskuksen suhteesta sekä kulttuuristen erojen tuottamisesta representaatioiden avulla. Tarkastelen sitä, miten Vargskinnetissä käsitellään pohjoista kolonialismia ja miten pohjoista määritellään. Pohjoisen identiteetin representaatioita tutkiessani hyödynnän kulttuurintutkija Stuart Hallin näkemyksiä kulttuurisesta, konstruktiivisesta identiteetistä ja stereotyyppien rakentumisesta. Pohjoisen representaation tekstuaalisia keinoja avaan metafiktiivisyyden käsitteen avulla. Vargskinnetin pohjoisen representaatiot ovat hyvin moninaisia. Teoksissa painotetaan näkökulman merkitystä, ja pohjoinen näyttäytyykin erilaisena riippuen siitä, kenen henkilöhahmon kautta sitä kuvataan. Yleisesti pohjoiseen muualta tulleiden tai sitä muuten ulkopuolelta katsovien näkökulmista esitetyt representaatiot ovat stereotyyppisempiä kuin pohjoisen asukkaiden kautta esitetyt representaatiot. Erilaiset mielikuvat pohjoisesta asetetaan vuoropuheluun keskenään. Pohjoisen representaatioita kommentoidaan metafiktiivisellä otteella eri kertojaäänien kautta. Erityisesti saamelaistaustaisen päähenkilön Kristinin itsetietoisen kerronnan avulla kyseenalaistetaan stereotyyppisiä käsityksiä pohjoisen ihmisistä ja elämästä pohjoisella rajaseudulla. Metafiktiivisyyden ja henkilöhahmojen kulttuuristen taustojen moninaisuuden avulla osoitetaan, että kulttuuriset identiteetit ovat rajoiltaan häilyviä ja kulttuuristen rajojen vetäminen on hankalaa ja usein keinotekoista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanne Pääkkönen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.