University of Oulu

Tunnesäännöt oppilashuollon solmukohdissa

Saved in:
Author: Karhu, Jutta
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201508141907
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Karhu, 2015
Publish Date: 2015-08-17
Physical Description: 69 p.
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Soini, Hannu
Description:
Oppilashuollon työkentällä tunteet ovat arjessa mukana, kun ammattilaiset pyrkivät edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisemään oppimisen esteitä. Opettajat, koulukuraattorit, kou-lupsykologit ja esimerkiksi koulunkäynninohjaajat ovat asiantuntijoita lasten ja nuorten tunne-elämästä, mutta entä omastaan? Työyhteisöjen näkökulmasta kun jokaisessa ryhmässä on omat tunnesääntönsä, jotka määräävät sallittuja tunteita ja niiden ilmauksia. Jokaisella ammattilaisella on myös henkilökohtaisia tunnetyön tekniikoita, joiden avulla työssä kohdattuja tunteita käsitellään. Tutkimukseni tavoite oli selvittää oppilashuoltotyön ammattilaisten tunnesääntöjä ja tunnetyön tekniikoita. Aineistoni kantavia teemoja olivat työn solmukohdat ja työssä kohdatut ongelmat, mikä näkökulmana sitoutui myös tutkimuskysymyksiin. Kysymyksiä olivat, millaisia solmukohtia oppilashuoltotyön ammattilaiset kuvaavat työssä, millaisia tunnesääntöjä voi löytää oppilashuollon solmukohtien kuvailuista, ja millaisia tunnetyön tekniikoita solmukohtien kuvailuissa esiintyi. Käytin tutkimusaineistona tiivistelmiä, joita on koostettu oppilashuollon ammattilaisten keskusteluista SOLMU-ohjaustaitojen koulutuksen yhteydessä. Aineisto on kerätty ja tiivistetty Oulun yliopiston Kasvatuspsykologian klinikalla. Tutkimuksessa käytin sekä jatkuvan vertailun menetelmää että teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Tuloksissa oppilashuoltotyön solmukohtien yleisimpiä aiheita olivat resurssipula ja työyhteisön ongelmat. Työntekijät kokivat olevansa vastuussa liian suurista oppilasmääristä ja kärsivät yhteis-työongelmista kollegoiden kanssa. Myös me-hengen puuttumiseen työyhteisössä suhtauduttiin va-kavasti. Solmukohdista huolimatta ammattilaisten tunnesäännöissä korostui kohteliaisuus, yhteis-työn arvostaminen, usko ongelmien ratkaisuihin, lapsen tai nuoren edun ajattelu ja positiivinen asenne. Tunnesäännöt kuvasivatkin työntekijöiden sitoutumista oppilashuollon tavoitteisiin. Aina tunnesäännön mukainen ajattelu ei ollut mahdollista, mikä aiheutti ristiriitaisia tunteita. Yleisimmin käytetyt tunnetyön tekniikat olivat yhteydessä tunnesääntöihin ja asiantuntijamaiseen käyttäytymi-seen, sillä tunteita pyrittiin hallitsemaan keskustelemalla, perustelemalla, tilanteeseen vaikuttamalla, ammattimaisella etääntymisellä, positiivisuuteen keskittymisellä ja empatialla. Oppilashuollon tunnesääntöjen julkikirjoittaminen tukee alan työyhteisöjen ja ammattilaisten tunnetietoisuutta. Tulokset tarjoavat perusteita työntekijöiden tunteista keskustelemiseen ja työviihtyvyyden ja ammattimaisuuden kehittämiseen. Tutkielmaani voikin hyödyntää ammatissa jaksamisen ja yleisen työhyvinvoinnin edistämisessä oppilashuollon kontekstissa.
see all

Subjects:
Copyright information: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.