University of Oulu

Vanhempien käsityksiä lastentarhanopettajan ammatillisuudesta

Saved in:
Author: Rinne, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201508141909
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rinne, 2015
Publish Date: 2015-08-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Tiilikka, Aila
Kyrönlampi, Taina
Description:
Tutkimukseni käsittelee päiväkotilasten vanhempien käsityksiä lastentarhanopettajan ammatillisuudesta ja varhaiskasvatuksesta. Tarkoituksena tutkimuksessa on selvittää millaisena vanhemmat näkevät lastentarhanopettajan työn, mitä he tietävät koulutuksesta ja millaisena he kokevat yhteistyön päiväkodin kanssa, sekä päiväkotihenkilöstön kesken. Tarkoituksena on myös selvittää millaista tietoa vanhemmilla on varhaiskasvatuksesta, sen keskeisistä käsitteistä ja päiväkotityöstä. Tuon myös ilmi asioita, joihin vanhemmat ovat päiväkodeissa tyytyväisiä, mitä he pitävät tärkeinä ja minkälaisia parannusehdotuksia heillä on antaa päiväkodeille. Viitekehyksenä tutkimukselle on varhaiskasvatuksen historia Suomessa. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastateltavina oli kolme päiväkotilapsen vanhempaa ja haastattelut toteutettiin alkukeväällä 2015. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineiston analyysimenetelmänä käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sen tarkoituksena on saada tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty ja yleinen kuvaus. Tutkimuksessani on kaksi tutkimusongelmaa, joiden mukaan analyysi on toteutettu. Vanhempien käsitysten mukaan lastentarhanopettajan työ on pääasiallisesti esiopetustyötä. Lastentarhanopettajilla nähtiin olevan myös johtajuutta ja heidän vastuullaan tiedettiin olevan suunnittelua. Koulutuksella ei nähty olevan suurtakaan merkitystä, vaan vanhemmat korostivat persoonallisia ominaisuuksia enemmän. Toisaalta ilmi tuli myös koulutuksen merkityksellisyyttä korostavaa informaatiota. Yhteistyön päiväkotihenkilöstön kanssa vanhemmat kokivat hyvin toimineeksi, mutta henkilökunnan keskinäisestä yhteistyöstä ei vähäisen tuntuman vuoksi ole muodotunut selkeää kuvaa. Päiväkodin ammattikuntia tiedettiin hyvin hajanaisesti ja koulutuksesta lähinnä koulutustaso. Myös käsitykset varhaiskasvatuksen keskeisistä käsitteistä ja niiden merkityksistä olivat melko hajanaisia, mutta perustietoa niistäkin löytyi. Tärkeimpänä ominaisuutena päiväkodeissa vanhemmat pitivät turvallisuutta. Tärkeänä nähtiin myös sosiaalisten taitojen oppiminen sekä yleisesti kehittyminen ja oppiminen. Parannettavaa löydettiin tiedonkulussa, organisoinnissa ja johtamisessa. Vanhemmat toivoivat voivansa osallistua suunnitteluun entistä enemmän. Tutkimuksessa on noudatettu eettisyyden periaatetta, eikä tutkimustuloksista paljastu haastateltujen henkilöllisyys. Tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää, vaan kyseessä on tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden henkilökohtaiset käsitykset ja tiedot, joiden pohjalta johtopäätökset on tehty.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Rinne, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.