University of Oulu

Vanhempien käsityksiä laadukkaasta päiväkotikasvatuksesta ja lastentarhanopettajan roolista

Saved in:
Author: Rissanen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201508141916
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rissanen, 2015
Publish Date: 2015-08-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tiilikka, Aila
Reviewer: Tiilikka, Aila
Viljamaa, Elina
Description:
Tutkielmani on kvalitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia lasten vanhempien käsityksiä lastentarhanopettajan ammatillisesta roolista ja päiväkotikasvatuksen laadusta. Tutkimuskysymyksiä on kaksi, joista ensimmäinen koskee päiväkotikasvatuksen laatua vanhempien käsittämänä ja toinen lastentarhanopettajan roolia laadun toteuttajana. Olen tutkimuksessani pyrkinyt löytämään vastauksia siihen mikä on vanhemmille laatua päiväkotikontekstissa, millaisia asioita he arvostavat, mitkä ovat olleet syyt joiden perusteella he ovat valinneet päiväkodin lapselleen ja millaista varhaiskasvatuksellista toimintaa he odottavat saavansa päiväkodissa lapselleen. Olen myös pyrkinyt selvittämään millainen rooli lastentarhanopettajalla on vanhempien käsitysten mukaan, mitkä ovat heidän odotuksensa lastentarhanopettajaa kohtaan ja millainen työnkuva heidän mielestään lastentarhanopettajalla on. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys pohjautuu varhaiskasvatuksen historiaan Suomessa ja päivähoidon laadun teoriaan. Tutkimukseni aineisto kerättiin teemahaastatteluilla joulukuussa 2014. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus ja aineiston analyysimenetelmänä olen käyttänyt fenomenografista aineiston analyysia. Haastattelut toteutin teemahaastatteluina soveltaen vertaishaastattelumenetelmää. Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi vanhempaa. Vanhempien käsitysten mukaan päiväkotihoidossa laatua ovat osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, innostava ja monipuolinen kasvu- ja leikkiympäristö, päiväkodin turvallisuus, monipuolisen toiminnan järjestäminen ja toimiva kasvatuskumppanuus. Lastentarhanopettajan roolia kuvattiin hyvin paljon johtajuuteen viittaavilla sanoilla ja työnkuvaksi luettiin erityisesti esiopetustehtävät, toiminnan suunnittelu, lapsiryhmän ohjaaminen, lapsen havainnointi sekä kasvatuskumppanuutta ylläpitävät toimet. Tutkimukseni tuloksia ei ole tarkoitus yleistää, sillä tutkimuksen kohdejoukko on ollut pieni ja johtopäätökset on laadittu ainoastaan tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsityksistä. Tuloksia tarkastelemalla voidaan todeta, että vanhemmat ovat kiinnostuneita päiväkodin laadusta ja sen toteutumisesta. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin tuoda näkökulmia laajempaan varhaiskasvatusajatteluun siitä millaisia asioita vanhemmat arvostavat lastensa varhaiskasvatuksessa. Tutkimukseni palvelee erityisesti varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä ammattilaisia tarjoamalla ideoita varhaiskasvatuksen laadukkaaseen toteuttamiseen, sekä laadun kehittämiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Rissanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.