University of Oulu

Sibilantin /s/ akustiset piirteet suomenkielisillä lapsilla

Saved in:
Author: Kotila, Aija-Riitta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201508271933
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-R. Kotila, 2015
Publish Date: 2015-08-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Körkkö, Pentti
Reviewer: Kunnari, Sari
Körkkö, Pentti
Description:
Suomen kielen /s/-sibilantista on olemassa vähän etenkin lasten tuottamaa normiaineistoa ja akustisten mittausten tuloksia. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kerätä normiaineistoa suomenkielisten lasten tuottamasta sibilantista sekä analysoida eri vokaalikontekstissa tuotettujen /s/-artikulaatioiden akustisia piirteitä. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli kahden eri ikäryhmän ja sukupuolten väliset erot /s/:n tuottamisessa. Tutkimusta varten kerättiin ääninäytteitä 20 suomenkieliseltä lapselta, joista 10 oli iältään 5–7-vuotiaita ja 10 9–11-vuotiaita. Molemmissa ikäryhmissä oli yhtä paljon tyttöjä ja poikia, ja lapset olivat kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä. Lapset toistivat kehyslauseita, joissa /s/ esiintyi 12 eri vokaalikontekstissa. Kerätyt ääninäytteet segmentoitiin ja /s/-artikulaatiot analysoitiin akustisesti. Akustisessa analyysissa käytettiin hyväksi spektraalisia momentteja, joita ovat spektraalinen painopiste (M1), spektrin keskihajonta (M2), vinous (M3) ja huipukkuus (M4). Lisäksi /s/-artikulaatioista analysoitiin spektrihuipun sijainti ja artikulaation kesto. Sibilanttisegmentit arvioitiin myös visuaalisesti spektrogrammitarkastelussa. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että suomenkielisten lasten /s/-artikulaatiossa esiintyy paljon variaatiota ja se on akustisilta ominaisuuksiltaan erilainen kuin englanninkielisten lasten tuottama /s/. Vokaalikonteksti vaikuttaa merkitsevästi /s/:n akustisiin piirteisiin, mikä tukee muiden tutkimusten havaintoja. Lasten tuottamia artikulaatioita tarkasteltaessa kävi ilmi, että joissakin toistoissa etenkin korkeassa vokaalikontekstissa frikaatiokohina katkesi keskellä sibilanttiartikulaatiota, mikä voi olla osoitus lasten artikulaatioelinten motorisesta kypsymättömyydestä. Tarkasteltaessa ryhmien välisiä eroja havaittiin, että ikäryhmien välillä löytyi eroa /s/:n keston, spektraalisen painopisteen ja spektrihuipun sijainnin suhteen. Myös tyttöjen ja poikien artikulaation välillä löytyi merkitsevä ero. Pojilla vokaalikonteksti vaikutti /s/:n ominaisuuksiin enemmän kuin tytöillä. Tuloksista voitiin päätellä, että /s/:n akustiset ominaisuudet muuttuvat vielä kouluvuosien aikana, etenkin pojilla. Tämä tutkimus auttaa osaltaan määrittelemään suomenkielisten lasten tuottaman /s/:n tyypillisiä piirteitä, joiden perusteella voidaan päätellä, kuuluuko jonkun lapsen artikuloima /s/ normaalivariaation piiriin, vai onko syytä aloittaa kuntoutus. Lisäksi on huomioitava, että artikulaatio muuttuu vielä kouluvuosien aikana, kun lapsi mukauttaa sibilantin tuoton fyysisiin muutoksiin. Jotta suomenkielisten lasten /s/-artikulaation akustisista piirteistä saataisiin tarkempi kuva, tulisi normiaineistoa kerätä tätä tutkimusta laajemmin eri ikäryhmiltä ja kattavasti koko Suomen alueelta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aija-Riitta Kotila, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.