University of Oulu

Organisaation sisäinen päätöksentekoviestintä : tapaustutkimus jik-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä

Saved in:
Author: Rantanen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201509031947
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rantanen, 2015
Publish Date: 2015-09-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huotari, Maija-Leena
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Kortelainen, Terttu
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma on tapaustutkimus, jossa tarkastellaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvää viestintää organisaation sisällä. Tässä tutkimuksessa on yhdistetty organisaatioviestinnän näkökulmaan informaatiokäyttäytymisen näkökulma tarkasteltaessa JIK ky:n työntekijöiden päätöstiedon hankintaa ja siihen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään, miten organisaation jäsenet saavat tietoa hallinnollisista päätöksistä. Kohdeorganisaatio JIK ky tarjoaa kolmen kunnan alueella peruspalveluita niiden asukkaille. Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen. Metodeina on käytetty kyselyä, puolistrukturoitua haastattelua sekä dokumenttianalyysiä. Tutkimusaineisto kerättiin Webprobol-kyselyllä sekä haastattelemalla JIK ky:n työntekijöitä sekä tarkastelemalla JIK ky:n verkkosivuiltaan löytyviä sekä valittuja organisaation sisäisiä dokumentteja. Tutkimuksessa käytettiin aineistotriangulaatiota, jonka avulla vertailtiin saatuja tuloksia, minkä avulla saatiin laajempi kuva tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimustuloksista ilmenee, että JIK ky:n työtekijät saavat vaihtelevasti tietoa hallinnollisista päätöksistä. Keskeisimpänä tiedonhankinta- ja viestintäkanavana on esimies, jolla on yleensä eniten tietoa organisaatiossa. Tuloksista ilmenee, että henkilöiden oma motivaatio on keskeinen tekijä tiedon hankinnalle ja saamiselle. Tuloksissa on yhteneväisyyksiä aikaisempien organisaatioiden sisäisen viestinnän tutkimuksiin sekä terveydenhuollon piirissä toteutettuihin tutkimuksiin. Tutkimustulokset antoivat hyvän, mutta rajallisen kuvan kohdeorganisaation sisäisen viestinnän toimivuudesta päätöstiedon välittymisessä ja jakamisessa. Koska kyseessä on tapaustutkimus, koskevat tulokset vain tapaustutkimusorganisaatiota. Tulokset herättivät mielenkiintoa jatkotutkimukselle, joka kohdistuisi työntekijöiden motivaation ja siihen vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Rantanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.