University of Oulu

Koulukiusaaminen oppilaiden silmin : kiusaamisen yleisyys, ilmenemisen muodot ja yhteys kouluviihtyvyyteen

Saved in:
Author: Toivanen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201509121997
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Toivanen, 2015
Publish Date: 2015-09-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pyhältö, Kirsi
Reviewer: Peltonen, Jouni
Pyhältö, Kirsi
Description:
Kiusaaminen on yleinen, monella tavalla haitallinen ilmiö, joka vaikuttaa monin tavoin oppilaan koulunkäyntiin. Sen torjumisen kannalta on tärkeää tiedostaa, kuinka oppilaat kokevat kiusaamisen ja kuinka se vaikuttaa kokemukseen koulusta ja siellä viihtymisestä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka yleistä kiusaaminen on, millaista kiusaamista oppilaat kokevat ja kuinka se on yhteydessä heidän kouluviihtyvyyteensä. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana laajempaa Oppiminen, toimijuus ja pedagoginen hyvinvointi peruskoulussa -tutkimushanketta (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2010). Tutkimukseen osallistui yhteensä 170 viides- ja seitsemäsluokkalaista oppilasta. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka sisälsi Likert-asteikollisia väittämiä ja avoimia kysymyksiä. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisenä. Kiusaamisen yleisyyden tarkastelussa hyödynnettiin ristiintaulukointia ja χ²-testiä. Kiusaamisen muotojen analysoimisessa hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysiä. Kouluviihtyvyyden tarkastelussa laskettiin kuvailevat tunnusluvut, hyödynnettiin ristiintaulukointia, χ²-testiä ja t-testiä. Tutkimuksessa selvisi, että 10 % oppilaista oli kokenut kiusaamista ja viidennes (21 %) oppilaista oli todistanut kiusaamista. Kiusatuksi joutuneet arvioivat usein myös luokkatoverinsa tulleen kiusatuksi. Kiusaamisen muodot jaoteltiin suoraan fyysiseen ja verbaaliseen kiusaamiseen sekä epäsuoraan teoilla tuotettuun ja tekemättä jättämisellä tuotettuun kiusaamiseen. Eniten oppilaat olivat kohdanneet ja todistaneet suoraa verbaalista kiusaamista. Oppilaat viihtyivät koulussa keskimäärin hyvin. Kiusatuksi joutuminen vaikutti kouluviihtyvyyteen heikentävästi. Kiusaamisen todistamisella sen sijaan ei ollut yhteyttä kouluviihtyvyyden arvioon. Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa kiusaamisesta oppilaiden kokemana. Oppilaiden kokemusten kartoittaminen auttaa selvittämään kiusaamisen vastaisen työn kannalta oleellisia tekijöitä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Toivanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.