University of Oulu

”Kaikki pystyy sitä oppimaan” : luokanopettajien matematiikkakuva ja heidän matematiikkakokemustensa merkitys sen muuttumiseen

Saved in:
Author: Jääskö, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201509121998
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Jääskö, 2015
Publish Date: 2015-09-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaasila, Raimo
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Kaasila, Raimo
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia luokanopettajien matematiikkakuvaa ja heidän matematiikkakokemusten merkitystä sen muuttumiseen. Tämän lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten luokanopettajat kokevat nykyisin matematiikan opettamisen ja millaisia uskomuksia heillä on matematiikkaan liittyen. Matematiikkakuva muodostaa laajan kokonaisuuden, johon sisältyvät tieto, uskomukset, käsitykset, asenteet ja tunteet. Matematiikkakuva jakautuu useampaan eri osa-alueeseen, josta voidaan erottaa kaksi pääkomponenttia: 1) kuva itsestä matematiikan oppijana ja opettajana ja 2) kuva matematiikasta, sen opettamisesta ja oppimisesta. Yksilön matematiikkakuva kehittyy saatujen matematiikkakokemusten kautta, jolloin hän muodostaa tietynlaisen käsityksen matematiikasta oppiaineena ja itsestään matematiikan oppijana. Kyseisiä käsityksiä saattavat kuitenkin rajoittaa matematiikkaan liittyvät uskomukset ja stereotypiat. Näillä on todettu olevan vahva merkitys matematiikkaan liittyvien asenteiden ja erivahvuisten tunnekokemusten kehittymiseen. Tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin kahdessa osassa, jolloin sopivat haastateltavat kartoitettiin kyselylomakkeiden avulla. Haastatteluun valikoitui yhteensä viisi haastateltavaa, jotka toteutettiin kerronnallisena haastatteluna. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä narratiivien analyysia. Keskeisimpien tulosten mukaan jokainen haastateltava oli kokenut matematiikan negatiivisena kokemuksena omina kouluaikoinaan, mutta heidän matematiikkakuvansa on muuttunut merkittävästi vuosien saatossa. Tärkeimmät tekijät muutoksen taustalla ovat olleet opettajankoulutus ja työkokemus. Tällöin he ovat päässeet reflektoimaan omia negatiivisia kokemuksiaan ja syventämään omaa käsitteellistä ymmärrystään matematiikan suhteen. Moni haastateltava koki myös, että negatiiviset kokemukset ovat auttaneet heitä ymmärtämään paremmin oppimisessa eteen tulevia haasteita. Tutkimuksessa nousi esille myös matematiikkaan liittyvät uskomukset, joilla on oma vaikutuksensa opettajan työskentelyyn.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Jääskö, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.