University of Oulu

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus rintasyöpäpotilaan hoitoprosessissa

Saved in:
Author: Heikkinen, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201509172012
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Heikkinen, 2015
Publish Date: 2015-09-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaakinen, Pirjo
Reviewer: Elo, Satu
Kaakinen, Pirjo
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla tietojärjestelmien yhteentoimivuutta rintasyöpäpotilaan hoitoprosessissa erikoissairaanhoidossa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää rintasyöpäpotilaan hoitoprosessien ja tietojärjestelmien suunnittelussa, kehittämisessä ja päivittämisessä sekä henkilökunnan koulutuksessa. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa (Oys) teemahaastatteluilla (n=15) lumipallo-otantaa käyttäen. Haastateltavat olivat rintasyöpäpotilaan hoitoprosessiin osallistuvia lääkäreitä, hoitajia ja osastonsihteereitä, jotka työskentelivät Oys:n radiologialla, syöpätautien ja kirurgian poliklinikoilla, sädehoito-osastolla ja patologialla. Aineiston analysoinnissa käytettiin induktiivista sisällön analyysiä. Tutkimuksen tuloksissa rintasyöpäpotilaan hoitoprosessi kuvautui monivaiheisena sekä useita eri tietojärjestelmiä sisältävänä. Tietojärjestelmissä rintasyöpäpotilaan hoitoprosessia edistävät tekijät olivat tietojen saatavuus, tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja prosessin toimivuus. Estävinä tekijöinä olivat käyttökatkokset, käytettävyysongelmat ja tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus. Haastateltavien mukaan tietojärjestelmien yhteentoimivuus rintasyöpäpotilaan hoitoprosessissa oli pääsääntöisesti yksikköjen sisäisen toiminnan osalta hyvä, mutta puutteita koettiin esimerkiksi yksikköjen omien erillisjärjestelmien osalta, jotka eivät olleet yhteydessä sairaalan muihin tietojärjestelmiin. Haastateltavat halusivat kehittää tietojärjestelmien toiminnallisuutta. Tulosten mukaan rintasyöpäpotilaan hoitoprosessin tietojärjestelmien yhteentoimivuudessa oli puutteita, vaikka yksikköjen sisäisen toiminnalta kannalta yhteentoimivuus kuvailtiin hyvänä. Rintasyöpäpotilaan hoitoprosessi oli pääsääntöisesti sujuva ja tehokas. Tutkimuksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää tietojärjestelmien kehittämiseen rintasyöpäpotilaan hoitoprosessissa.
see all

The purpose of this study was to describe the interoperability of information systems for breast cancer patient clinical pathway from the perspective of health care professionals working in the specialized medical care. The aim of this study was to produce information that can be used in breast cancer patient clinical pathways and information systems design, development and updating, as well as training of personnel. The study was qualitative and the data was collected at Oulu University Hospital (OUH) with theme interviews (n=15) using the snowball sampling. The interviewees were involved in the breast cancer patient’s clinical pathway as doctors, nurses and department secretaries who worked in the Oulu University Hospital’s radiology, oncology and surgery outpatient clinics, radiotherapy department and pathology. In analyzing the data inductive content analysis was used. Results of the study showed the breast cancer patient’s clinical pathway in specialized medical care multistage as well as containing several different information systems. In the breast cancer patient’s clinical pathway the contributing factors in the information systems were the availability of data, interoperability of information systems and the functioning of the process. Preventing factors were downtime, usability problems and the lack of interoperability of information systems. According to the interviewees, the interoperability of information systems for breast cancer patient’s clinical pathway was mainly good in respect of units internal functioning, but shortcomings were seen, for example, in respect of units in their own separate systems that were not connected to the hospital’s other information systems. Interviewees wanted to develop functionalities of the information systems. This study shows that the breast cancer patient’s clinical pathway interoperability of information systems had flaws, even if the internal units of activity were described as good in terms of interoperability. A breast cancer patient clinical pathway was generally smooth and efficient. Results of this study can be utilized in the development of information systems for breast cancer patient’s clinical pathway.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Heikkinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.