University of Oulu

Living lab value creation : an ecosystem point of view

Saved in:
Author: Haurinen, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510072025
Language: English
Published: Oulu : A. Haurinen, 2015
Publish Date: 2015-10-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Majava, Jukka
Reviewer: Majava, Jukka
Kinnunen, Tuomo
Description:
The growing costs of the healthcare sector are a severe problem that needs to be resolved in order to provide a good quality care for the ones needing it. New and innovative solutions can, for example, help to lower the costs without endangering the patient safety and provide new operation models which enable the development of beneficial cooperation between healthcare actors. Innovations can also enable the care of patients that could not be treated with existing solutions. Living labs are innovation platforms that aim to create innovative and user-centred solutions by supporting development work and enabling real-environment testing and cooperative processes. Living labs can also help to increase the amount of innovations. This thesis examines the living lab methodology and its value creation for the ecosystem using a living lab acting on a health and wellbeing field, the OuluHealth Labs, as a case example. The thesis is made as a part of the Business Ecosystems and Platforms project at the Industrial Engineering and Management research group in the University of Oulu. The aim is to find internal factors that affect the viability of the living lab and identify how the living lab creates value to the ecosystem actors. Study is done as a qualitative case study using the triangulation approach for the empirical data collection and analysis. Living labs are complex unities that have several influential factors. In case of the OuluHealth Labs, several factors affect its viability, namely, the bureaucracy, planned lifetime, the formation of communication barriers, scale, management, technical infrastructure, information control, ecosystem strategy, effective cooperation, the involvement of the public sector, trust creation, ownership, responding to the market needs, and the relation to the real environment. The living lab also needs to create value to the ecosystem around it. The OuluHealth Labs aims to create value via collaborative processes, offered spaces, expert services, and promotion of networking. The collaborative processes and the expert services can, for example, ease the bureaucratic processes linked to the health and wellbeing field solutions by offering standardised processes for the application and license processes. The received results can provide guidelines for a healthcare related the living lab in the design phase. However, the relation of the case example to the public sector and the special characteristics of the healthcare sector should be taken into consideration when assessing the suitability of the results in general use.
see all

Terveydenhuoltosektorin kasvavat kustannukset ovat ongelma, joka tulee ratkaista jotta laadukasta hoitoa kyetään jatkossakin tarjoamaan sitä tarvitseville. Uudenlaisten innovatiivisten ratkaisujen avulla on mahdollista saada kustannukset laskuun potilasturvallisuutta vaarantamatta ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja jotka mahdollistavat hyödyllisen ja tehostavan yhteistyötoiminnan terveydenhuollon toimijoiden välillä. Innovaatioiden avulla voidaan myös löytää hoitomenetelmiä joiden avulla voidaan hoitaa potilaita, joille aiemmin ei ollut hoitoa tarjolla. Living labit ovat innovaatioalustoja, jotka pyrkivät luomaan innovatiivisia ja käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja tukemalla kehitystyötä ja yhteistyöprosesseja sekä mahdollistamalla testauksen oikeassa käyttöympäristössä. Living lab menetelmällä voidaan myös lisätä syntyneiden innovaatioiden määrää. Tässä työssä tarkastellaan living lab menetelmää ja sen arvonluontia ekosysteemille käyttäen esimerkkinä terveyden- ja hyvinvointialaan liittyvää OuluHealth Labsia. Työ on tehty osana Business Ecosystems and Platforms for Innovations projektia Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusryhmässä. Työn tavoitteena on tunnistaa sisäiset tekijät, jotka vaikuttavat living labin elinkelpoisuuteen ja löytää mekanismit, joilla OuluHealth Labs luo arvoa ympärillään olevalle ekosysteemille. Työ on tehty kvalitatiivisena tapaustutkimuksena käyttäen menetelmä- ja teoriatriangulaatiota. Living labit ovat monimutkaisia kokonaisuuksia joissa on useita vaikuttavia tekijöitä mukana. OuluHealth Labsin tapauksessa elinkelpoisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi tunnistettiin byrokratia, suunniteltu elinikä, kommunikaatio esteiden muodostuminen, laajuus, johtaminen, tekninen infrastruktuuri, informaatiovirtojen kontrolli, ekosysteemin strategia, tehokas yhteistyö, julkisen sektorin osallistuminen, luottamuksen muodostaminen, omistus, markkinoiden kysyntään vastaaminen ja yhteys todelliseen ympäristöön. Kyetäkseen toimimaan living labin tulee luoda arvoa ympärillään olevalle ekosysteemille. OuluHealth Labs luo arvoa yhteistyöprosessien, tilapalveluiden, asiantuntijapalveluiden ja verkostoitumisen edistämisen kautta. Yhteistyöprosessit ja asiantuntijapalvelut luovat arvoa esimerkiksi pyrkimällä vähentämään aikaa, joka asiakasyrityksillä kuluu terveydenhuoltoalalle ominaiseen byrokratiaan. Tämä voi tapahtua muun muassa kehittämällä valmiita prosesseja lupa- ja hakemusmenettelyjen tueksi. Suunnitteluvaiheessa olevat terveydenhoito- ja hyvinvointialaan liittyvät living labit voivat hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia. OuluHealth Labsin suhde julkiseen sektoriin ja terveysalaan liittyvät erikoispiirteet, kuten lait ja säännökset tulee ottaa huomioon arvioitaessa tulosten sopivuutta yleiseen käyttöön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Haurinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.