University of Oulu

Taitava kiekon kanssa : kanssa-grammin polysemiaa

Saved in:
Author: Meriläinen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510082037
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Meriläinen, 2015
Publish Date: 2015-10-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Västi, Katja
Sivonen, Jari
Description:
Pro gradu -tutkielmassani tutkin suomen kielen kanssa-grammia ja sen polysemiaa. Selvitän, millaisia merkityksiä kanssa-grammilla ilmaistaan ja millaisissa semanttisissa ryhmissä kanssa-grammi esiintyy. Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen, sillä tavoitteeni on kuvata kanssa-grammin käyttötapoja ja niiden eroavaisuuksia sekä yhteneväisyyksiä. Tutkimukseni aineistona on yhteensä kolmesataa (300) kanssa-grammin käyttötapausta, joista puolet olen kerännyt CSC:n nykysuomen yleiskielen korpuksen Kalevan osakorpuksesta ja puolet internetin keskustelupalstoilta. Aineistossa on siis tarkasteltu sekä huoliteltua yleiskieltä (lehtitekstit) ja huolittelematonta, puhekielenomaista tekstiä (internetaineisto). Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on kognitiivinen semantiikka ja kognitiivinen kielitiede, ja näiden teorioiden periaatteiden mukaisesti selvitän kanssa-tapausten välisiä semanttisia eroja ja yhteneväisyyksiä. Kognitiivisen semantiikan alalta hyödynnän muun muassa prototyyppilähestymistapaa aineistoni luokittelussa. Analysoin tutkimuksessani myös kanssa-tapausten voimadynaamisten piirteiden vaikutusta polysemiaan sekä kontekstin osuutta merkityksen muodostumiseen. Tutkielmani tulokset osoittavat, että kanssa-grammilla ilmaistaan lukuisia asioita, jotka poikkeavat toisistaan sekä semantiikaltaan että syntaksiltaan. kanssa-grammi voi esiintyä sekä adpositiona että partikkelina, ja se voi viitata lauseen persoonamuotoiseen verbiin, infiniittiseen verbilausekkeeseen ja substantiivilausekkeeseen. kanssa-grammi ilmaisee tutkimukseni mukaan usein komitatiivisuutta (komitatiivisuudesta ks. esim. Jaakola 1997), ja tämä komitatiivisuus voi olla joko faktiivista tai fiktiivistä. Havainnollistan tutkimukseni tulokset sekä sanallisesti kuvailemalla että kuvioiden avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Meriläinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.