University of Oulu

Frontaalilohkovaurion saaneiden henkilöiden pragmaattiset taidot

Saved in:
Author: Karhu, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510152081
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Karhu, 2015
Publish Date: 2015-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Loukusa, Soile
Reviewer: Loukusa, Soile
Hautala, Terhi
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, esiintyykö frontaalilohkovaurion saaneilla henkilöillä vaikeutta pragmaattisissa taidoissa verrattuna neurologisesti terveisiin verrokkeihin. Lisäksi haluttiin selvittää millä pragmatiikan osa-alueilla ryhmien välisiä eroja tulee esille sekä onko suoritusajassa eroja ryhmien välillä. Tutkimukseen osallistui kahdeksan frontaalilohkoon vaurion saanutta aikuista henkilöä ja kahdeksan neurologisesti tervettä verrokkihenkilöä. Arviointimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin Assessment Battery for Communication -testiä (ABaCo), jonka avulla voidaan laaja-alaisesti arvioida pragmaattisia taitoja eri osa-alueilla. Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että ryhmätasolla frontaalilohkoon vaurion saaneiden henkilöiden pragmaattisten taitojen hallinta on verrokkihenkilöitä heikompaa. Vaikeudet tulevat selvimmin esille paralingvistisillä (ilmeet, äänensävyt) ja ekstralingvistisillä (eleet) osa-alueilla. Ryhmien välillä ei löydetty merkitsevää eroa keskustelutaidoissa tai kommunikaation kontekstin kielellisessä ilmaisussa. Selvimmin vaikeudet tulivat esille eleiden tulkitsemisessa ja käytössä, etenkin ironian ja huijausyritysten ymmärtämisessä sekä tunteiden ilmaisussa ilmein ja äänensävyin. Tutkimuksessa myös havaittiin, että ironiaa ja huijausyrityksiä ei ymmärretty yleensä kirjaimellisesti; frontaalilohkovaurion saaneilla henkilöillä tulkinta jäi kuitenkin usein pinnalliseksi eikä kommunikaatioyrityksen perimmäistä tarkoitusta osattu perustella. Aivovaurion saaneilla henkilöillä kului testistä suoriutumiseen myös merkitsevästi kauemmin kuin verrokeilla. Tutkimuksen tulosten mukaan voidaan olettaa, että aivovaurion saaneilla henkilöillä on vaikeuksia tuottaa ja ymmärtää elein, ilmein ja äänensävyin ilmaistuja kommunikaatioyrityksiä. Sen sijaan tutkimuksessa ei tullut esille eroja arkipäiväisissä keskustelutaidoissa tai kontekstin mukaisessa kielenkäytössä. Tämän tutkimuksen tuloksissa löydettiin yhteneväisyyksiä sekä eroavaisuuksia aiempien tutkimustuloksien kanssa. Tämä tutkimus tukee havaintoja, että aivovaurion saaneilla henkilöillä esiintyy vaikeuksia pragmaattisten taitojen eri osa-alueilla. Lisäksi aiemmissa tutkimuksessa on löydetty vaikeuksia keskustelutaidoissa ja sosiaalisten tilanteiden tulkinnassa, mitä tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit eivät tuoneet esille. Tämän tutkimuksen tuloksia tarkastellessa tulee ottaa huomioon pieni otoskoko sekä mahdolliset yksilölliset eroavaisuudet aivovaurion saaneiden henkilöiden välillä, sillä aivovaurion sijainnista ja vaikeusasteesta riippuen pysyväksi jääneet oireet voivat vaihdella. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan siis pitää vain suuntaa antavina. Frontaalilohkovaurion saaneiden henkilöiden pragmaattisista taidoista on Suomessa tehty vasta vähän tutkimusta, mikä antaa tälle tutkimukselle merkitystä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Karhu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.