University of Oulu

Product portfolio evaluation and improvements

Saved in:
Author: Kontio, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511042103
Language: English
Published: Oulu : M. Kontio, 2015
Publish Date: 2015-11-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Tolonen, Arto
Description:
Varying customer needs and competition drive companies to increase their product offering with new products, versions and variants to satisfy the markets. The amounts of new innovations and completely new products have been declining, and at the same time the amounts of new versions and variants have increased. Companies tend to focus on bringing new variants rapidly into the markets, focusing only on an investment portfolio rather than managing the product portfolio over the product lifecycle. The aim of product data management over the product lifecycle is to ensure that all information and knowledge created in the product process is stored in an understandable manner, available for all needing business processes and easily reusable. Product portfolio management focuses on allocating available resources to correct products according to short and long term strategic goals over the product lifecycle. The portfolio management is a dynamic cross functional decision making process. In the study, the objective was to define product data and product portfolio management practices, commercial and technical product portfolio of the case company, and construct steps how to improve the management practices. The research method was a constructive single case study where the current state is mapped and evaluated, and based on the literature review and analysis, a construction on how to improve is established. In the research answers for below questions are searched. 1. How to structure products in product portfolio for product data management? 2. What are the product portfolio management and product data management challenges in the case company? 3. How to improve product portfolio management and product data management over product lifecycle in the case company? As results of this study, the current product portfolio is defined and the state of product portfolio management and product data management practices in the case company are evaluated. Based on the analysis and literature review, construction of suggested steps on how to improve the practices are formed. Product structure is the backbone of the company; it is a precondition for any data management or portfolio management improvement project. First it is recommended that the organization should define product structure top down, from the portfolio level to the smallest technical component, including hardware, software and technical items. The product structure is recommended to be divided into commercial and technical portfolios and the border between the two portfolios secured with version item. To ensure that created knowledge in product development is secured and accessible to the needing function throughout the whole product lifecycle, product data management process is suggested to be defined and a governance model and a possible product data management system implemented. The first step in product portfolio management is to ensure that the whole organization, especially top management, has proper knowledge of the concept. Then objectives, strategic targets and KPI are recommended to be defined, sub portfolios according to product structure to be created, and ownerships, processes and governance model to be defined. Currently the case company is focused only on an NPD portfolio and has sophisticated processes to govern it. Existing processes are recommended to be harnessed for product portfolio management; current products should be included in the decision making end to end view of the portfolio and product lifecycle. Due to the single case study method, the findings of the study cannot be generalized.
see all

Nopeasti muuttuvat ja laajat asiakastarpeet ovat pysyvä osa nykyaikaista kilpailua. Tilanne ajaa yritykset vastaamaan kysyntään laajentamalla tarjontaansa uusilla tuotteilla, versioilla ja varianteilla. Uusien innovaatioiden määrä on pienentynyt ja samaan aikaan uusien versioiden ja varianttien julkaisumäärät ovat kasvaneet. Yritykset keskittyvät vastaamaan markkinoiden tarpeisiin nopeasti jolloin pitkän aikavälin innovaatiot jäävät taka-alalle. Tuotetiedon hallinnan tarkoituksena on varmistaa että kaikki yrityksessä luotu tieto tallennetaan. Tavoitteena on että tieto on sitä tarvitsevan toimijan saatavilla, sekä ymmärrettävissä ja hyödynnettävissä helposti. Tuoteportfolion hallinnan tarkoituksena on varmistaa, että olemassa olevat resurssit allokoidaan oikeille tuotteille tasapainossa lyhyen ja pitkän aikavälin strategian ja tavoitteiden mukaan. Tuoteportfolion hallinta on dynaaminen päätösprosessi jossa on mukana edustajia jokaisesta yrityksen pääfunktiosta. Tutkimuksen tavoitteena on määrittää tuotetiedon ja tuoteportfolion hallinnan toimintatavat kohdeyrityksessä sekä kartoittaa yrityksen tekninen ja kaupallinen tuoteportfolio. Tutkimus toteutettiin yhden yrityksen tutkimuksena ja alla oleviin kysymyksiin etsittiin vastaukset. 1. Kuinka rakentaa tuotteet tuoteportfoliossa mahdollistaen tuotetiedon hallinnan? 2. Mitkä ovat tuotetiedon ja tuoteportfolion hallinnan haasteet kohdeyrityksessä? 3. Kuinka parantaa tuoteportfolion ja tuotetiedon hallintaa yli tuotteen elinkaaren kohdeyrityksessä? Tuloksena kohdeyrityksen tuoteportfolio määriteltiin ja muodostettiin nykytilannekuva tuoteportfolion ja tuotetiedon hallinnan käytännöistä. Kirjallisuuskatsauksen ja nykytilanteen analyysin perusteella muodostettiin parannusehdotukset. Tuoterakenne on yrityksen selkäranka ja esivaatimus tuotetiedon tai tuoteportfolion hallinnan kehitys projektille. Tuoterakenteen kartoitus suositellaan tekemään lähtemällä liikkeelle portfolio tasolta ja etenemään taso tasolta pienimpään tekniseen komponenttiin. Kaikki yrityksen tuotteet tulisi määritellä tuoterakenteessa, mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot ja palvelut. Ensimmäinen askel tuoteportfolion hallinnan kehittämisessä on varmistaa että konseptin ymmärrys on riittävää koko organisaatiossa ja etenkin ylimmässä johdossa. Seuraava askel on määrittää tavoitteet strategia ja suorituskyvyn mittarit. Tavoitteiden jälkeen seuraava askel on tuoteportfolion jakaminen aliportfolioiksi, sekä hallintomallin, tuoteportfolion ja sen osien omistajien määrittäminen. Nykyisin kohdeyrityksessä ylimmän johdon huomio on vain tuotekehityksen resurssien allokoinnissa ja yrityksessä on kehittyneet prosessit sen hallintaan. Nykyiset prosessit kannattaisi laajentaa hallinnoimaan koko tuote tarjontaa elinkaaren yli. Tutkimustuloksia ei voida yleistää koska tutkimuskohteena oli vain yksi yritys.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Kontio, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.