University of Oulu

Suomen kielen ja viestinnän opetuksen integrointi ammattikorkeakouluissa

Saved in:
Author: Rajander, Tuula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511122125
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rajander, 2015
Publish Date: 2015-11-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Pro gradu -työni käsittelee suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa opetuksen integroinnin näkökulmasta. Integroinnilla tarkoitan tässä työssä eri oppiaineiden sekä työelämän ja opetuksen yhteisten tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamista opetuksessa. Työni tavoitteena oli selvittää, miten laajasti ja millä tavoin toteutettuna ammattikorkeakouluissa suomen kielen ja viestinnän opetuksessa integrointia käytetään tällä hetkellä. Työn toinen tavoite oli saada selville, minkälaisia kokemuksia ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajilla on esimerkiksi yleis- ja ammattiaineiden välisestä integroinnista ja toisaalta työelämän ja oman aineen opetuksen integroinnista. Tarkastelen työssäni myös jonkin verran kysymystä siitä, miten hyvin opettajat näkevän nykyisen suomen kielen ja viestinnän opetuksen vastaavan tämän päivän työelämän vaatimuksia. Keräsin aineiston sähköisellä kyselylomakkeella ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajilta. Sain kyselyyni 40 vastausta, ja vastausprosentti oli 25. Käytin työssäni kvalitatiivista tutkimusotetta, tosin jäsentelin aineistoa myös ristiintaulukoimalla ja diagrammikuvioin. Kyselylomake oli puolistrukturoitu eli se sisälsi sekä määrällisiä kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen että laadullisia, avoimia kysymyksiä. Tutkimustulosten mukaan integrointia pidetään ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien parissa erittäin tärkeänä ja siihen on myös alettu kiinnittää huomiota oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja pedagogisissa strategioissa. Aiheesta on tarjolla myös koulutusta; noin kolmasosa vastaajista oli saanut koulutusta integroinnin toteuttamiseen. Kaikki eivät kuitenkaan koe tarvitsevansa lisäkoulutusta aiheeseen; kolmasosa vastaajista ei sitä kaivannut. Lähes kaikilla vastaajilla oli kokemusta opetuksen integroinnista. Vastauksissa esille tuotujen kokemusten perustella integroinnin mahdollisuuteen ja onnistumiseen vaikuttavat opintojen rakenteeseen ja sijoitteluun liittyvät asiat, oppilaitosten käytänteet ja työskentelytavat, osaaminen ja tieto integroinnista sekä opetettavista sisällöistä, aika- ja muut resurssit sekä arvostukset ja asenteet. Hieman yli 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että nykyinen suomen kielen ja viestinnän opetus ammattikorkeakouluissa vastaa tämän päivän työelämän vaatimuksia. Tärkeimpinä työelämän asettamina vaatimuksina pidettiin kirjoittamiseen, kielenhuoltoon ja tekstin tuottamiseen liittyviä asioita, vuorovaikutusosaamista ja siihen liittyviä taitoja sekä verkostoitumista. Myös puheilmaisutaidot ja kuunteleminen koettiin tärkeiksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuula Rajander, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.