University of Oulu

Asiakaspalvelualan slangeista : vartija- ja McDonald’s-slangin vertailua

Saved in:
Author: Lämsä, Minna1; Mikkonen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511122128
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lämsä; L. Mikkonen, 2015
Publish Date: 2015-11-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelimme kahden erilaisen työyhteisön slangia pro gradu -tutkielmassamme Asiakaspalvelualan slangeista: vartija- ja McDonalds-slangin vertailua. Informantteina toimivat Oulun alueella työskentelevät vartijat sekä Kempeleen McDonald’sin työntekijät. Käytimme aineisonkeruumenetelminä kyselylomakkeita, haastetteluita sekä osallistuvaa havainnointia.

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää työyhteisöjen slangisanojen muodostumista sekä niiden tunnettuutta ja käyttöä. Selvitimme myös slangin käyttäjien havaintoja siitä, miten slangi heidän mielestään muodostuu ja miksi slangia käytetään. Tällaista kahta työpaikkaslangia vertailevaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Uusi näkökulma on myös se, että tutkimuksessa tarkastellaan slanginkäyttäjien omia käsityksiä slangin käytöstä.

Tutkimuksemme mukaan molemmissa slangeissa slangisanat muodostuvat useimmiten muokkaamalla sanoja äänteellisesti. McDonald’s-slangissa lainasanoista muodostuu toiseksi eniten slangisanoja. Vartijoiden slangissa lainaperäiset slangisanat ovat vähemmistönä. Johtimellisista sanoista Ari-johtimellisia sanoja oli molemmissa aineistoissa selkeästi eniten. Toiseksi suureksi ryhmäksi muodostuivat U-johtimelliset sanat.

Molempien tutkittavien työyhteisöjen naisinformantit tuntevat slangisanastoa miehiä vähemmän. He myös ilmoittivat käyttävänsä slangia miehiä vähemmän. Eniten slangia käytetään kollegoiden ja esimiehen kanssa, vähiten asiakkaan kanssa. McDonald’sin tiiviissä työyhteisössä slangisanat omaksutaan nopeammin kuin vartijoiden hajanaisessa työyhteisössä. Pikaruokaravintolan työntekijät myös tuntevat suuremman osan esitellystä slangisanastosta kuin vartijat.

Molempien tutkittavien slangien informantit mainitsivat useimmiten lyhentämisen keinona muodostaa slangisanoja. Muita informanttien havaitsemia sanamuodostuskeinoja ovat muun muassa sanojen äänteellinen muokkaaminen ja lainasanat. Slangin käyttämisen syitä kysyttäessä vastaajat viittasivat useimmiten sujuvuuteen, kommunikoinnin helppouteen ja nopeuteen. Vartijoiden vastauksissa korostui lisäksi se, että slangia käytetään myös salaamiseen ja koodikielenä. McDonald’sin informanttien vastauksissa nousi puolestaan esiin yhteenkuuluvuus ja slangin hauskuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Lämsä; Laura Mikkonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.