University of Oulu

The importance of web page design : a case study of four business school websites

Saved in:
Author: Vaara, Ruut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.3 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511122136
Language: English
Published: Oulu : R. Vaara, 2015
Publish Date: 2015-11-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kuure, Leena
Siromaa, Maarit
Description:
The objective of this thesis was to look at four business school websites in detail, and evaluate the functionality of their web pages based on their structure and content, their overall web design, their usage as marketing tools and how they have taken into account internationalization in their site content. Two Finnish and two American business schools were evaluated, Oulu Business School (OBS) and Aalto University School of Business (AUSB) from Finland and Harvard Business School (HBS) and the Bryan School of Business and Economics from the United States. Due to the Americanized and homogenized business school environment and the globalized world in which business schools operate, it was possible and even advantageous to carry out the study of the business schools in the form of a comparative study. The inherent subjectivity in the one-person analysis of the websites was counteracted by carefully constructing the theoretical background of the evaluation criteria that used as well as by choosing objective parameters on which to base the evaluations. The results of the website analyses revealed that all four sites were functional when viewed full screen and accessed via a computer. They information on the pages was logically structured and foreseeable in its positioning. The websites also excelled in producing scannable text and content appropriate for websites. HBS outshone the others in the area of generating new content with regularity to their homepages. The Finnish sites had better consistency than their American counterparts in the visual design of their pages and their homogenous flow, with the HBS site containing the most inconsistencies. All in all, the Bryan School website had the most problems. The pages’ menu structure, navigational functions as well as web design and site flexibility when viewed on different platforms and environments were seriously compromised. All four websites were geared towards marketing but the HBS and AUSB websites had prioritized this task higher on their pages than the other two. Because the English version of the Finnish business schools’ websites were already oriented toward exchange students and the international audience in general, global users were best taken into account in the content of the Finnish sites. However, the HBS web pages also had features aimed at a wider audience than just Americans. For future applicability of these findings, it is important to remember that web pages are updated regularly and even redesigned quite extensively relatively often. Hence, the analyses made here were based on the websites as they were during the time of the writing of this thesis. It would be interesting to see further studies conducted in the area of the public image of business schools and their websites as well as the actual reach and influence of these sites.
see all

Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella yksityiskohtaisesti neljää kauppakorkeakoulua ja arvioida niiden internetsivujen toimivuutta pohjautuen sivujen rakenteeseen ja sisältöön, yleiseen verkkosivujen suunnitteluun ja ilmeeseen sekä niiden käyttöön markkinointityökaluna ja siihen, kuinka kansainvälisyys on otettu huomioon sivustojen sisällössä. Arvioitavana oli kaksi suomalaista ja kaksi amerikkalaista kauppakorkeakoulua, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Suomesta sekä Harvard Business School ja The Bryan School of Business and Economics Yhdysvalloista. Kauppakorkeakoulujen ilmapiirin amerikkalaistumisesta ja homogenisoitumisesta johtuen ja niiden toimintaympäristön kansainvälisyyden takia oli mahdollista ja jopa suotavaa tutkia kouluja vertailevasti. Koska sivustoja analysoi vain yksi henkilö, saadut tulokset olivat luonnollisesti jokseenkin subjektiivisia. Sen ehkäisemiseksi käytettyjen arviointikriteerien teoreettinen tausta oli huolellisesti rakennettu ja arvioinnin pohjana olleet parametrit olivat mahdollisimman objektiivisia. Internetsivustojen analysoimisen tuloksena ilmeni, että kaikki neljä sivustoa ovat toimivia, kun niitä tarkastellaan tietokoneen kokonäytöltä. Sivustoilla oleva informaatio oli loogisesti järjestetty ja sen sijainti oli ennakoitavissa. Sivustot olivat myös erinomaisen hyviä skannattavan tekstin ja internetympäristöön soveltuvan sisällön tuottamisessa. Harvard oli parempi kaikkia muita säännöllisen, uuden sisällön tuottamisessa. Suomalaiset sivustot olivat yhtenäisempiä visuaaliselta ilmeeltään kuin amerikkalaiset kumppaninsa, Harvardin nettisivustot ollen kaikista vaihtelevimmat yleisilmeeltään. Kaiken kaikkiaan The Bryan Schoolin sivustot olivat ongelmallisimmat. Sivuston valikkojen rakenne, suunnistusta avittavat toiminnot sekä sivustojen yleinen toimivuus ja joustavuus kärsivät pahasti, kun niitä tarkasteli eri alustoilla tai ympäristöissä. Kaikki neljä sivustoa oli suunniteltu myös markkinointia varten, mutta Harvardin ja Aalto-yliopiston sivut olivat priorisoineet kyseisen tehtävän korkeammalle kuin toiset kaksi. Kansainväliset käyttäjät taas oli paremmin otettu huomioon suomalaisilla sivustoilla, koska suomalaisten kauppakorkeakoulujen englanninkieliset internetsivut olivat jo valmiiksi suunnattu vaihto-opiskelijoille. Kuitenkin Harvardin sivuilta oli myös löydettävissä piirteitä, jotka oli tarkoitettu laajemmalle yleisölle kuin vain amerikkalaisille. Näiden tulosten tulevaisuuden käyttökelpoisuutta ajatellen on syytä muistaa, että nettisivuja päivitetään säännöllisesti ja niitä jopa perusteellisesti uudelleen suunnitellaan melko usein. Siksipä tässä työssä tehdyt analyysit pohjautuvat näihin nettisivuihin sellaisina kuin ne olivat tämän Pro gradun kirjoittamisen hetkellä. Olisi mielenkiintoista nähdä vielä lisätutkimusta kauppakorkeakoulujen ja niiden internetsivujen julkisen kuvan osa-alueelta sekä tutkimusta sivustojen varsinaisesta saavuttavuudesta ja vaikutusvallasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ruut Vaara, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.