University of Oulu

”Ollaan me kyllä aika paljosta vastuussa” : kahden opettajan kokemuksia opettajapystyvyydestä

Saved in:
Author: Huovinen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511132138
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Huovinen, 2015
Publish Date: 2015-11-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Soini, Hannu
Description:
Minäpystyvyys on Albert Banduran sosiokognitiiviseen teoriaan pohjaava käsite siitä kuinka ihminen tiedostaessaan oman toimintansa ja sen seuraukset toimii kulloisessakin tilanteessa sen vaatimalla tavalla. Aiemmat kokemukset vastaavista tilanteista, muilta saatu palaute sekä yksilön sen hetkinen fysiologinen tila vaikuttava siihen miten yksilö kokee kykenevänsä suoriutua annetusta tehtävästä. Yleisen minäpystyvyyden lisäksi on olemassa erilaisia tilannekohtaisia minäpystyvyyden muotoja. Tutkimukseni käsittelee näistä yhtä, opettajapystyvyyttä. Opettajapystyvyydellä tarkoitetaan opettajan tilannekohtaista arviota suorittaa tietty tehtävä vallitsevassa ympäristössä. Voimakkaan opettajapystyvyyden on tutkimuksissa todettu motivoivan kohti suurempia ponnisteluja sekä tukevan sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa läpi koko opettajan uran. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia opettajapystyvyyttä suomalaisten opettajien kokemana. Tutkimuksen päätavoitteena on löytää yhtymäkohtien tieteellisen tiedon ja opettajien kokemusmaailman välillä. Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu kahden luokanopettajan puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Kyseinen tutkimus osoittaa, että opettajat voivat kuvata kokemuksiaan opettajan työstä opettajapystyvyyden käsitteen avulla. Opettajakokemuksen myötä monet opettajapystyvyyteen vaikuttavat osa-alueet olivat haastateltavilla vahvistuneet. Molemmat haastateltavat kokivat opettajan voimakkaan pystyvyyden tunteen yhteyden oppilaiden motivaatioon sekä heidän pystyvyyden kokemuksiinsa. Tutkimuksessa nousi esille koulun kollektiivisen pystyvyyden kohdalla opettajien keskinäinen yhteisöllisyys sekä yksittäisen koululuokan yhteisöllisyyden merkitys. Niin ikään koko koulun kollektiivinen pystyvyys ei näyttäytynyt haastatteluissa niin suuressa roolissa kuin aiempien tutkimusten valossa olisi voinut olettaa. Laadullinen tutkimustapa ymmärtävänä tutkimusorientaationa sopii kokemusperäisen ilmiön, kuten opettajapystyvyyden, tutkimukseen hyvin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Huovinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.