University of Oulu

Rinneaktiviteetteja ja kauniita maisemia : mitä matkailijat pitävät Kuusamon vetovoimaisimpina tekijöinä vuodenvaihteessa 2014–2015

Saved in:
Author: Laine, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511132139
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Laine, 2015
Publish Date: 2015-11-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Luoto, Tim
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Luoto, Tim
Description:
Tutkimukseni tarkoituksena on vastata kysymykseen, mitkä ovat Kuusamon vetovoimatekijät vuodenvaihteessa 2014–2015 ja miten ne ovat muuttuneet 1990-luvun jälkeen? Olen lähtökohtaisesti käyttänyt mallina Pekka Kauppilan vuonna 1996 julkaisemaa Kuusamon talvivetovoimatekijöitä koskevaa tutkimusta, mutta aineistonkeruun ajankohta, käytetyt tutkimusmenetelmät sekä aineiston määrä poikkeavat alkuperäisestä siinä määrin, että saatujen tulosten rinnakkaisvertailu ei ole mahdollista. Strukturoiduilla kyselylomakkeilla kerätyn aineiston lisäksi olen tehnyt kentällä osallistuvaa havainnointia, jossa olen tarkkaillut matkailijoiden tapoja täyttää kyselylomaketta sekä osallistunut heidän keskusteluihinsa aiheesta. Osa kokoamastani aineistosta perustuu kentällä tekemiini muistiinpanoihin. Olen kerännyt aineiston 28.12.2014–11.1.2015 välisenä aikana jakamalla Kuusamon lentokentällä ja Rukan Piste-ravintolassa vierailleille matkailijoille strukturoituja kyselylomakkeita. Lomakkeita kertyi 231 kappaletta ja vastaajista suurin osa on naisia. Tulkintani perustuvat SPSS-ohjelmalla tehtyihin pylvästaulukoihin sekä niistä saatuihin keskiarvoihin. Aineiston analysoinnissa olen hyödyntänyt kulttuurin ja arvojen käsitteitä määrittämällä matkailijoiden motiiveja. Korostan, että kaikki tekemäni tulkinnat ovat omiani eikä niitä voida pitää objektiivisina todellisuuden kuvaajina. Teemahaastattelujen puuttuessa en ole voinut varmistaa matkailijoilta, olenko ymmärtänyt heidän vastauksensa niin kuin he ovat ne tarkoittaneet. Aineistostani on nähtävissä, että Kuusamolla ei ole yhtä ylivoimaista vetovoimatekijää, vaan eri matkailijoita vetävät puoleensa eri tekijät. Useimmin esille nousevat kuitenkin hyvät laskettelumahdollisuudet, kauniit maisemat sekä matkakohteen turvallisuus, mutta on huomattava, että suurin osa aineistostani on kerätty talvella laskettelukeskus Rukalla. Muualla Kuusamossa ja eri vuodenaikana kerätty aineisto olisi antanut erilaisia tuloksia. Tulokset eivät silminnähden poikkea Kauppilan tutkimuksesta, mutta esimerkiksi ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Kuusamossa on noussut 1990-luvun jälkeen. Tutkimukseni aikana olen havainnut, miten tärkeää on kartoittaa Kuusamossa vierailevia matkailijaryhmiä ja heidän edustamiaan kulttuureja/alakulttuureja. Kulttuuri vaikuttaa matkailijan arvoihin ja nämä taas matkailumotiiveihin. Mitä paremmin ollaan perillä matkailijan arvomaailmasta, sitä paremmin hänelle voidaan tarjota tähän arvomaailmaan sopivaa matkailua. Myös tutkimusaineiston kerääminen helpottuu, kun matkailijoilta voidaan tiedustella heidän kokemuksistaan heidän ymmärtämällään tavalla. Aineistoni jatkokäsittely on mahdollista, mutta on muistettava sen kuvaavan vain tietyn ajanjakson matkailijoita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Laine, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.