University of Oulu

Nuoren itseilmaisu fursonan avulla : kertomus yksilön, yhteisön ja kulttuurin vaikutuksista virtuaaliseen identiteettiin

Saved in:
Author: Ranta, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511132140
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ranta, 2015
Publish Date: 2015-11-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Estola, Eila
Reviewer: Rautio, Pauliina
Estola, Eila
Description:
Eläinhahmoinen ja kuvallinen itseilmaisu on kehittynyt ja osittain siirtynyt myös virtuaalimaailmoihin ja yhteisöihin, joissa tutkielmassani tutkitut virtuaaliset eläinhahmot—fursonat esiintyvät ja kommunikoivat. Eläinhahmoista ja kuvallista itseilmaisua on tutkittu paljon, mutta virtuaalista eläinhahmoista itseilmaisua vähän. Työ sijoittuu narratiivisen tutkimuksen, visuaalisen kulttuurin tutkimuksen aloihin ja siinä on myös kehollisen ja psykoterapeuttisen tutkimuksen piirteitä. Tutkielmassani kysytään: Millä tavalla yksilön, yhteisön ja kulttuurin vaikutukset näkyvät fursonissa? Eläinhahmoisia, kuvallisia virtuaali-identiteettejä tarkastellaan sosiaalisesti kerrostuneina kertomuksina eli narratiiveina, joiden muotoutumiseen vaikuttaa eletty ympäristö ja kulttuuri sekä virtuaaliyhteisön tarjoama ympäristö, jossa fursona esiintyy. Tutkielmassa myös sivutaan eläinhahmoisen virtuaali-identiteetin ja reaalisen kehon välisiä eroja sekä piilotajunnallisuutta kuvallisessa itseilmaisussa. Tutkielmani kuvallinen aineisto on kerätty DeviantART-nimisestä virtuaaliyhteisöstä vuosien 2014–2015 aikana ja se sisältää neljän eri fursonan kuvan käyttäjän itseilmaisullisia kuvia ja kertomuksia fursonistaan. Tutkielmaan osallistuneet ovat itse omaehtoisesti valinneet työssä esiintyvän kuvallisen aineiston ja kertoneet vapaasti hahmoistaan DeviantART-yhteisöön lähetetyn tutkimuspyynnön seurauksena vuonna 2014. Tutkielmani pääroolissa esiintyy fursonan kuvan tekijä ja DeviantART-käyttäjä Velyra. Aineistoa on lähestytty kerronnallisen haastattelun pohjalta, vastaanotettua aineistoa teemoitellen. Tutkielmaani osallistuneita kuvia on analysoitu kertomuksina, joita kuvien vastaanottaja tulkitsee. Fursonan kuvien teko on itseilmaisun muoto, jossa kuvan tekijän virtuaaliyhteisöön kuvittama vuorovaikutuksellinen hahmo muuttaa muotoaan ja kehittyy jatkuvasti. Virtuaalisen eläinhahmon kautta tapahtuvassa itseilmaisussa näkyy kuvan tekijän eletyt kokemukset sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen ympäristö. Kuvan tekijällä on mahdollisuus kuvan kautta käydä läpi reaalielämässä tapahtuneita tilanteita tai tunteitaan, joita ei muutoin pystyisi tuomaan esiin. Tämän lisäksi virtuaalinen eläinhahmo tarjoaa tekijälleen myös uudenlaisen kommunikoinnin ulottuvuuden, jossa sukupuolisuus ja eri maiden väliset rajat eivät rajoita mahdollisuutta vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen ja jonka yhteisenä ilmaisun muotona on eläinhahmoinen alter ego, fursona. Tutkielma laajentaa tietämystä nykynuorten kuvallisen itseilmaisun kulttuurista. Eläinhahmoisten virtuaali-identiteettien kuvien ja kertomusten tarkastelu auttaa ymmärtämään niitä monimuotoisia syvyyksiä, joita nuorten kuvalliseen itseilmaisuun kätkeytyy. Tutkielma avaa uusia näkökulmia kuvailmaisun mahdollisuuksista kasvatus- ja taidekasvatuksen alalla ja virtuaalista kuvailmaisua keinona itseilmaisun elävöittämiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Ranta, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.