University of Oulu

Arviointikäytänteet ja -kulttuuri Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuosina 2004 ja 2014

Saved in:
Author: Vikman, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511132143
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Vikman, 2015
Publish Date: 2015-11-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Pinola, Timo
Description:
Mitä, miten ja milloin arvioin? Arviointi ohjaa opettamista ja oppimista. Tästä syystä sen asema koulutyössä on vaikuttava. Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, tuoko opetussuunnitelmauudistus muutoksia arviointikäytänteisiin sekä -kulttuuriin, ja mitä arviointikulttuuria uudessa perusteessa painotetaan. Metodologisena lähtökohtana tutkielmassa on laadullinen sisällönanalyysi. Tuloksia monipuolistavana menetelmänä käytetään suppeasti frekvenssimittausta. Arviointikäytänteitä on analysoitu apukysymysten avulla: mitä, miten ja milloin aineistoissa ohjataan arvioimaan. Arviointikulttuuria on tarkasteltu muun muassa opetussuunnitelman determinanttien, oppimiskäsitysten, arvioinnin laadullisuuden vs. määrällisyyden, teoreettisten lähtökohtien sekä lähestymistapojen kautta. Tutkielmassa on aineistona vuoden 2004 perusteen Oppilaan arviointi -osuus sekä vuonna 2014 hyväksytyn perusteen Oppimisen arviointi -osuus. Arviointikäytänteissä ja -kulttuurissa tapahtuvia muutoksia tarkastellaan hyödyntäen molempia arviointiosuuksia. Muutoksia on havaittu vertailemalla analyysissa saatuja tutkimustuloksia. Tulosten monipuolistamiseksi on mitattu myös kvantitatiivisesti konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisten käsitteiden esiintymistiheyksiä aineistoissa. Arviointikulttuurin painottumista havainnollistetaan arviointimallin avulla vuoden 2014 perusteen pohjalta. Tutkimustuloksista ilmenee, että arviointikäytänteet muuttuvat 1.8.2016 lähtien. Arviointi opintojen aikana on uudessa perusteessa luonteeltaan formatiivisempaa kuin aiemmin, ja painopisteenä on oppimisprosessi. Arviointimenetelmät monipuolistuvat ja ovat vuorovaikutuksellisia. Arvioinnissa pyritään tavoitearviointiin ja oppilaan kokonaistilanteen tarkasteluun. Osaamisen tason arviointi perustuu yhä absoluuttiseen arviointiin. Arviointikulttuuri Oppimisen arviointi -osuudessa pohjautuu vahvemmin konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle kuin Oppilaan arviointi -osuudessa. Oppiainekeskeisyys vähenee ja oppilaslähtöisyys kasvaa. Vuoden 2014 perusteessa arviointikulttuurin painotuksia ohjataan entistä vahvemmin paikallisesti päätettäviksi, ja arviointikulttuurissa korostetaan rohkaisevaa ja kannustavaa ilmapiiriä. Uuden perusteen arviointikäytänteiden ja kulttuurin painopisteitä on kuvattu tutkielman lopussa arviointimallin, arviointipuun, avulla. Tutkimus on toistettavissa, sillä tutkielman aineisto on primaariaineistoa ja vapaasti luettavissa Internetissä. Tutkimustulokset voivat kuitenkin painottua eri tavalla riippuen tutkijasta. Arviointipuu on hyödynnettävissä vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteen voimassaolon ajan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Vikman, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.