University of Oulu

Mobiilitoimialan innovaatioympäristö Oulussa

Saved in:
Author: Lankinen, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511132145
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lankinen, 2015
Publish Date: 2015-11-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:
Mobiilitoimiala on suhteellisen uusi ja nopeasti kasvava ICT-sektorin suuntautumismuoto, jossa ICT-ratkaisuja hyödynnetään mobiiliverkoissa ja langattomissa mobiililaitteissa. Toimialan innovaatioympäristöä tarkasteltaessa huomio kiinnitetään toimijoiden välisiin verkostosuhteisiin, jotka tutkimuskirjallisuuden mukaan mahdollistavat innovaatioiden syntymisen. Maantieteellisestä näkökulmasta aihe on mielenkiintoinen, sillä innovaatioprosessit ovat moniulotteisia tapahtumaketjuja, joita voidaan tarkastella eri aluetasoilla. Innovaatioprosessin osavaiheet nähdään nykyään päällekkäisinä, jolloin jo innovaatioprosessin ideavaiheessa tulisi ottaa huomioon kehittämis-, tuotanto- ja kaupallistamisvaiheen tekijät. Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan mobiilitoimialan innovaatioympäristön nykytilaa Oulussa. Tutkimuksessa hahmotellaan, miten mobiilitoimiala on kehittynyt Oulussa, minkälaisia innovaatiotoimintaan liittyviä yhteistyömuotoja ja verkostoja toimijoilla on, sekä mitkä ovat mobiilialan innovaatioympäristön vahvuudet ja heikkoudet Oulussa. Tutkimuksen aineisto koostuu kymmenestä mobiilitoimialan yritysten ja instituutioiden edustajien haastatteluista. Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimustulosten perusteella yhteistyö ja avoimuus ovat Oulun mobiilitoimialan vahvuuksia. Yhteistyösuhteet ovat peräisin pääsääntöisesti toimijoiden työurien varrelta. Oulussa etenkin entinen Nokian matkapuhelinyksikkö ja sen sidosryhmät ovat jättäneet jälkeensä vahvan suhdeverkoston, jota pidetään alueen vahvuutena. Oulussa ei ole enää selvää yhtä toimialakeskittymää, vaan useita pienempiä toimijoita, joiden tuotteet vaihtelevat toisistaan. Tämä nähdään hyvänä asiana, mutta alueelle toivotaan myös uusia, alueen ulkopuolisia toimijoita. Innovaatioympäristön kannalta laajempi toimijakenttä tarkoittaa parempia mahdollisuuksia luoda uusia erilaisia innovaatioita. Oulun suurimpana heikkoutena pidetään markkinointi- ja liiketoimintaosaamisen puutetta. Tutkimuksen tärkein johtopäätös on, että mobiilitoimialan menestys Oulussa perustuu toimijoiden keskinäiseen luottamukseen, yhteistyöhön ja alueen avoimeen ilmapiiriin. Innovaatioprosesseissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota innovaatioiden kaupallistamiseen. Yritysten markkinointiosaamista tulisi tarvittaessa täydentää alueen ulkopuolisella osaamisella. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää apuna esimerkiksi yritysten ja tutkimuslaitosten innovaatioyhteistyön kehittämisessä, julkisten yrityspalveluiden kohdentamisessa, sekä laajemmin koko aluetalouden suunnittelussa. Työ antaa jatkotutkimuksia varten hyvän pohjan tarkastella tarkemmin alueen verkostosuhteiden dynamiikkaa ja niiden suhdetta innovaatiotoimintaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Lankinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.