University of Oulu

Luokanopettajien käsityksiä tekijänoikeudesta ja tekijänoikeuden opettamisesta

Saved in:
Author: Longi, Juho1; Nurmivuori, Antti-Sakari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511132148
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Longi; A.-S. Nurmivuori, 2015
Publish Date: 2015-11-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aihe valikoitui henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi, sillä tutkimuksen tekijät ovat kasvaneet teknologisessa murrosvaiheessa, joka on nostanut tekijänoikeuskysymykset ajankohtaisiksi. Sen lisäksi tutkimus on ajankohtainen 2016 voimaan tulevan uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman vuoksi. Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää mainintoja tekijänoikeudesta. Tutkimus on jatkoa tutkijoiden kandidaatin työlle. Nämä ovat henkilökohtaiset lähtökohdat tutkimuksessa luokanopettajien tekijänoikeuskäsityksistä.

Tutkielman vastaa tutkimusongelmiin: Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on tekijänoikeudesta ja millaisten käsitysten ohjaamana luokanopettajat opettavat tekijänoikeudesta opetussuunnitelmien ja koulun sivistystehtävän kontekstissa. Teoreettisena viitekehyksenä on useita eri näkökulmia ja teorioita tekijänoikeuden ja koulumaailman yhteyteen. Sosialisaatio ja koulun sivistystehtävä sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat teoreettinen pohja tekijänoikeuden opettamiseen. Tutkimuksessa käsitellään useita moraalisia ja eettisiä näkökulmia, sekä yhteiskuntanäkemyksiä. Moraaliset, eettiset ja yhteiskunnalliset näkemykset käsitellään luokanopettajan työn kontekstissa. Tutkimuksessa avataan tekijänoikeuden käsitteitä ja termejä, jotta voidaan osoittaa mitä tekijänoikeudella tarkoitetaan.

Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimuksen tutkimusmetodina on fenomenografia. Aineisto on hankittu teemahaastattelujen kautta. Teemahaastatteluille suoritettiin sisällönanalyysi. Haastatteluihin osallistui neljä luokanopettajaa. Tutkimuksen haasteena voidaan esittää haastateltavien hankkiminen, sillä tekijänoikeus aiheena asettaa lähtökohtia Suomen lain noudattamisesta, joka luo arkaluontoisen tilanteen haastattelussa. Tutkimuksen luotettavuutta pidetään tutkimuksessa hyvänä, johtuen erityisesti analyysista, jonka kaksi tutkijaa tekivät erikseen. Aineiston analyysien perusteella on luotu käsiteryhmiä, joissa luokanopettajien käsityksiä on verrattu teoreettiseen viitekehykseen.

Tutkimuksen tulosten perusteella luokanopettajien käsitysten mukaan tekijänoikeus on yleisesti ottaen hyvä asia, mutta osittain rajoittava tekijä opetuksessa. Ristiriitoja tuloksissa herättää luokanopettajien käsitykset, joiden mukaan tekijänoikeutta voi loukata saavuttaakseen parempia opetuksellisia tuloksia. Tekijänoikeuden esiintyminen opetuksessa käsitetään enemmän eettisenä pohdiskeluna eri oppiaineiden yhteydessä kuin suorana lain opettamisena. Pohdintaosioissa käsitellään tutkimuksen tulosten ristiriitoja sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Longi; Antti-Sakari Nurmivuori, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.