University of Oulu

Röntgenhoitajan ulkoisen työkierron odotukset ja mahdolliset esteet

Saved in:
Author: Väyrynen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511262179
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Väyrynen, 2015
Publish Date: 2015-12-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahonen, Sanna-Mari
Reviewer: Kaakinen, Pirjo
Ahonen, Sanna-Mari
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla röntgenhoitajien ulkoisen työkierron odotuksia ja mahdollisia esteitä kuvantamisyksiköissä. Aineisto kerättiin viideltä työkierrossa olleelta röntgenhoitajalta teemahaastattelulla, joka analysoitiin aineistolähtöisesti laadullisella sisällönanalyysilla. Työkierrolta röntgenhoitajat odottivat saavansa työtyytyväisyyttä ja työyhteisöjen tukea. Tyytyväisyyttä heille toivat uudet ja monipuolisemmat työtehtävät ja erilaiset työyksiköt. Röntgenhoitajien työtyytyväisyyteen vaikuttivat myös hyvinvointi ja ammatillinen kasvu, jotka rikastavat työtä ja muuttavat omia asenteita työtä kohtaan. Röntgenhoitajat halusivat kehittää ammattitaitoa, opetella uusia kuvantamismenetelmiä ja -laitteita, laajentaa osaamista ja saada uusia tehtäviä. Röntgenhoitajat halusivat luoda sosiaalisia suhteita verkostoitumalla uusien työkavereiden ja työyksiköiden kanssa. Lisäksi röntgenhoitajat odottivat työkierron toteutuvan suunnitelman mukaan ja saavansa hyvän perehdytyksen työkierrossa. Työkierron esteitä olivat sen toteuttaminen ja työyhteisötuen puute; nämä sisälsivät työkiertoon pääsemisen, osaamattomuuden uudessa yksikössä, kustannuskysymykset sekä työnantajien ja sosiaalisen tuen puutteen. Työkierto parantaa röntgenhoitajien työssä jaksamista, työtyytyväisyyttä ja ammattiosaamista. Työkierto ehkäisee työuupumusta. Työkierron toteuduttua sekä työntekijöiden että esimiehien näkökulmasta katsottuna työkierto on onnistunut, kun sen avulla voidaan säästää yhteiskunnan varoja ja mahdollistaa yksikköihin ammattitaitoiset ja tyytyväiset röntgenhoitajat. Tutkielmaa voivat hyödyntää sekä työntekijät että esimiehet suunnitellessaan työkiertoa työyksikköihinsä.
see all

The purpose of this study is to describe a radiographer’s external job rotation expectations and potential barriers at the imaging units. The data was collected from five radiographers that had been on job rotation using theme interviewing, which was analyzed by method of qualitative content analysis. The radiographers on job rotation were expecting to obtain job satisfaction and support from staff. They experienced job satisfaction from new and wider range of tasks and differing work locations. A radiographer’s job satisfaction was also affected by personal welfare and professional growth which were increased by enriching the work experience and by changing a person’s own attitudes towards work. The radiographers wanted to develop skills, learn about new imaging techniques and equipment, to expand their knowledge and gain new tasks. They wanted to create social relationships by networking with new colleagues and work units. In addition, the radiographers expected the job to take place according to the plan and to receive a good onboarding experience during the job rotation. Job rotation obstacles were its implementation and a lack of workplace support which included; lack of availability of job rotation, incompetence in a new unit, cost related inquiries as well as lack of employer and social support. Job rotation improves a radiographer’s job endurance, job satisfaction and professional skills. Job rotation prevents work fatigue. Upon completion, job rotation is seen as being successful, when with its help societal expenses can be reduced, and makes possible for skilled and content radiographers. The study can be beneficial for workers as well as their superiors in planning for job rotation in their units.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Väyrynen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.