University of Oulu

Taide osana kaupunkiympäristöä

Saved in:
Author: Kolttola, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 66.7 MB)
Pages: 184
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511282181
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kolttola, 2015
Publish Date: 2015-11-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Nykänen, Kari
Herneoja, Aulikki
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityöni aiheena oli Taide osana kaupunkiympäristöä. Diplomityöni koostuu katsauksesta taiteeseen osana kaupunkiympäristöä ja taiteen ja arkkitehtuurin suhteisiin sekä Vantaan Länsimäkeen suunnittelemastani taidesuunnitelmasta. Diplomityön aluksi keskityn siihen, mitä taide ja ympäristötaide on. Mitä ovat taiteen ja ympäristötaiteen ominaispiirteet. Millaisia odotuksia ympäristötaiteelle on eri näkökulmista. Millaisissa yhteyksissä ympäristötaidetta syntyy osaksi kaupunkiympäristöä. Perehtymällä Vantaan Leinelän asemakaavaprosessin tarkastelen taiteen liittymistä asemakaavoitukseen. Millaisen aseman taide voi saada asemakaava prosessissa ja millaisia asetelmia tästä syntyy. Miten asemakaavaprosessin kimmokkeena syntyneiden teosten kerryttämistä kokemuksista voidaan ammentaa jo rakennettuun ympäristöön syntyvää taidetta silmällä pitäen. Taidesuunnitelman pohjaksi tarkastelen Länsimäkeä kokonaisuutena ja kartoitan millaiset tilat muodostuvat koko lähiön kannalta ongelmallisiksi. Näiden keskeisten tilojen ongelmallisuus piilee niin tilojen merkitysten hankalassa hahmotettavuudessa kuin niiden monitulkintaisuudessakin. Mahdollisesti niissä vallitsevat asetelmat tarjoavat kiehtovia kysymyksiä, joiden monitulkinnaisuuteen pureutuen taidesuunnitelma voisi pohjustaa lähtökohtia ympäristötaideteoksille ja eheyttää lähiötä. Ympäristötaiteen kirjoa selvitän tarkastellen erilaisia ympäristötaideteoksia. Selvitän erilaisten ympäristötaideteosten ilmaisun rakentumista, herääviä kokemuksia ja vaikutuksia ympäristökokemuksiin. Näin muodostuu käsitys, miten taideteosten herättämien kokemusten avulla on mahdollista muuttaa ympäristöä ja turvata taideteosten omaäänisyys. Taidesuunnitelmaa luodessa muodostaa väkisinkin vähintäänkin löyhän taidelinjauksen ja ottaa kantaa, mikä ympäristössä vaatisi huomiota. Länsimäkeen taiteen ominaispiirteiden varaan rakennetulla taidesuunnitelmalla pyrin pohjustamaan lähtökohtia ympäristöteoksille, jotka Länsimäen ongelmallisiin tiloihin pureutuen luovat taidekokemuksia, joiden myötävaikutuksesta tilojen synnyttävien kokemusten vaikuttimet asettuvat tarkasteltaviksi ja tiedostetuiksi. Näin ympäristöön kietoutuvia kysymyksiä laaja-alaisesti käsitellessään ympäristötaideteokset työstävät jäsentymättömiä tiloja niin aistimuksellisesti kuin sisällöllisestikin luoden monimerkityksellisyyttään ilmentäviä paikkoja ja niistä kutoutuvan katarsistisille kokemuksille herkistävä paikallisen ulottuvuuden. Taiteen ja arkkitehtuurin suhteisiin vaikuttaa moninaiset tekijät. Pelkistäen voi mieltää taiteen piirissä pyrittävän saattamaan teoksen aihepiirin ja asiayhteyden vaikuttimia eritellen tarkasteltavaksi. Arkkitehtuurin piirissä asiayhteyden vaikuttimia pyritään sitä vastoin pikemminkin saattamaan harmoniseen suhteeseen. Diplomityöni lopussa käsittelen näkemyksiä taiteen ja arkkitehtuurin suhteitaista ja yhteiskunnallisista rooleista. Arkkitehtuurin ja taiteen yhdistäminen on ajan saatossa kokenut moninaisia muotoja, joihin yhteiskunnallisilla olosuhteilla on vaikutuksensa. Taiteen ja arkkitehtuurin ilmaisulliset pyrkimykset ja niiden taustalla vaikuttavat ilmaisuperinteet omaavat niin yhtymäkohtia ja eroavaisuuksiakin. Taiteen ja arkkitehtuurin poikkitaiteellisessa yhteistyössä niistä juontuu niin hedelmällisiä ulottuvaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta, mutta myös keskinäisen kitkaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Kolttola, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.