University of Oulu

Teollisuusalueesta eläväksi kaupunginosaksi : Iso-Heikkilän vanhan teollisuusympäristön uudistaminen vetovoimaiseksi kaupunkialueeksi

Saved in:
Author: Lahdenperä, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 37.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511282184
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Lahdenperä, 2015
Publish Date: 2015-11-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Nykänen, Kari
Hentilä, Helka-Liisa
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Nykänen, Kari
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Turun keskustan länsipuolella satamasta pohjoiseen leviävä Linnakaupunki koostuu sataman itäpuolisista osista, Iso-Heikkilästä ja osasta Pitkämäkeä. Linnakaupunki on keskeisestä sijainnistaan ja lukuisista suunnitelmista huolimatta jäänyt suurimmaksi osaksi teollisuusalueeksi. Nyt teollisuustoiminnan vähennyttyä on herätty jälleen alueen potentiaaliin keskustan lähellä olevana laajana alueena, jolla on jo valmis infrastruktuuri. Diplomityöni on Turun kaupungilta saatu toimeksianto. Diplomityössäni tarkastellaan Turun Linnakaupungin vanhaan teollisuusvyöhykkeeseen kuuluvan Iso-Heikkilän ja erityisesti Akselintien alueen uudistamista urbaaniksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Työ on suunnitelmapainotteinen ja se koostuu kirjallisesta osasta sekä aluesuunnitelmasta. Diplomityöni kirjallinen osuus jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäinen osio käsittelee yleisellä tasolla teollisuusalueiden syntyä, ominaisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Työn toisessa osassa on rajattu suunnittelualueelle laajempi tarkastelualue ja tarkistettu diplomityön tavoitteet. Analysoimalla tarkastelualuetta eri näkökulmista pyrin löytämään alueelle ominaiset piirteet sekä alueen ongelmakohdat. Kolmas osio koostuu suunnitelmani selostuksesta. Suunnitelman pääperiaatteena on kehittää Akselintien aluetta tiiviyttä, urbaaniutta ja kevyttä liikennettä painottaen. Oleellisinta työssäni on uuden integrointi vanhaan sekä sen liittäminen ympäristöönsä. Olen laatinut koko Iso-Heikkilän kattavan yleissuunnitelman ja esittänyt tarkempia korttelisuunnitelmia Akselintien alueelle. Akselintien alueelle on työn lopputuloksena ehdotettu 89500 k-m² urbaania asumista sekä kerrostalo- että townhouse-kortteleiden muodossa. Asumisen lisäksi alueelle on sijoitettu 1070 k-m² päiväkoti. Myös vanhoja teollisuusajan rakennuksia on otettu kulttuuri-, virkistys- ja liikekäyttöön. Uusi shared space aihe nivoo koko Iso-Heikkilän alueen yhteen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut myös luoda toiminnoiltaan sekoittunutta kaupunkirakennetta. Tarkastelualueen muodostamisessa on käytetty pohjatietona alueelle aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia, sillä Akselintien ympäristö on tilassa, jossa sitä koskevat maankäytön suunnitelmat tulevat muuttumaan lähivuosina merkittävästi. Lisäksi olen ehdottanut jonkun verran täydennysrakentamista Iso-Heikkilän olemassa olevalle asuinalueelle sekä kokonaan uuden pienasuinalueen lisäämistä Iso-Heikkilän luoteisosaan. Diplomityöni toimii ideasuunnitelmana Turun kaupungin asemakaavoitukselle, ja työssä esitettyjä ideoita ja ajatuksia voidaan hyödyntää lähivuosina tapahtuvassa Iso-Heikkilän kehittämisessä.
see all

Linnakaupunki area is located at the Western part of Turku center and it includes the Turku harbor, Iso-Heikkilä area and some parts of Pitkämäki area. Despite several master plans and central location, the brown field area has remained mostly for industrial purposes. The decreasing of industrial functions has once again drawn attention to its potential as a large infill area with much existing infrastructure. This thesis is commissioned by the City Planning Department of Turku. The aim is to present ideas for the land use of Iso-Heikkilä and Akselintie area. The goal is to transform the area into an urban living and working zone. The diploma work consists of two parts; the written part and the plan. This thesis is design oriented. The written part of the thesis consists of three parts. The first discusses the qualities and the future of brownfield areas on a general level. In the second part of the thesis I make the distinction between the design area and the focus area. I also set the basis and goals for the project. Through the analysis of the focus area, I aim to define the typical features and problems of the area. The third part of the thesis consists of the plan. The main aim of the plan is to improve Akselintie area in terms of density, urbanity and light traffic connections and affordances. The most essential goal in this thesis is to combine new structure with the existing elements and to further connect the area with its surroundings. I have made a masterplan for the whole of Iso-Heikkilä area and examined more closely the blocks on the Akselintie area. In the design it is proposed that 89500 k-m² of new housing to, such as high rise buildings and townhouses are built to the Akselintie area. There is also a 1070 k-m² kindergarten designed to the area. Old industrial buildings can be used as spaces for culture, recreation and commercial purposes. The new shared space connects the whole Iso-Heikkilä area together. The fundamental aim for the plan is to create mixing of urban uses in the area. The plans done by other designer to the focus area are used as a jumping off point for my design. This is due to the fact that the surroundings of the design area will go through extensive redesign in the upcoming years. I have also proposed some additional infill to the existing housing areas of Iso-Heikkilä and a new small scale living area to the Northwest parts. This thesis can be used as an idea plan at the City Planning Department of Turku and the aspects and thoughts presented in the thesis can be utilized to the upcoming developing of the Iso-Heikkilä area.
see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Lahdenperä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.