University of Oulu

Kalettoman vene- ja kalaväylän suunnittelu

Saved in:
Author: Ylitalo, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512022203
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ylitalo, 2015
Publish Date: 2015-12-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ronkanen, Anna-Kaisa
Reviewer: Ronkanen, Anna-Kaisa
Kamula, Riitta-Liisa
Description:
Lappajärvelle on suunnitteilla ”Kalettoman kalatie” -hanke. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Lappajärven Kalettomanlahdesta Välijokeen kalan ja veneiden kulun mahdollistava väylä Niskan säännöstelypadon ohi. Tämän diplomityön tarkoituksena oli laatia hankkeen vesioikeudellisen luvan hakemista varten tarvittavat suunnitelmat. Tämä diplomityö käsittelee yleisesti maa- ja vesirakennushankkeen toteuttamista sekä vesirakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja vesilupaprosessia. Työn kirjallisuusosio sisältää myös kalatiehankkeen yleiset suunnitteluperusteet, joita on sovellettu Lappajärven kalatien mitoituksessa. Työssä perehdyttiin alueeseen, johon kalatie on suunnitteilla ja käytiin läpi suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Vesistön kuvauksessa käsiteltiin Lappajärven säännöstelyä ja vedenkorkeuksia, joihin työssä esitetyt suunnitelmat perustuvat. Työn tavoitteena oli suunnitella ja mitoittaa luonnonmukainen uoma, venekulkukelpoinen tekninen osuus eli monitoimikanava sekä tien alitus. Uoman suunnittelussa laadittiin aluksi reittivaihtoehdot, joille tehtiin maastomittaukset. Maastomittaustietojen perusteella reittivaihtoehdoille tehtiin kaivumassalaskennat sekä monitoimikanavan rakentamisen kustannusarviointi. Alueen historian ja sen nykyisen sekä tulevan maankäytön vuoksi kustannusten ohella arvioitiin myös hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Lopullisen suunnitelman mukaan Lappajärvestä Paskolammen kautta Välijokeen kaivetaan 1,15 km pituinen ja pohjanleveydeltään 5 m oleva uoma, jonka vesisyvyys vaihtelee Lappajärven säännöstelyn mukaan ollen kesäaikana 1,2–1,5 m. Uoma on mitoitettu veneilyn vaatimuksia varten, mutta sen rakenne mahdollistaa myös kalojen kulun uomassa. Monitoimikanavan mitoitus tehtiin vastaavanlaisesta rakenteesta saatujen tutkimustulosten perusteella. Monitoimikanavan suunniteltu sijainti olisi uoman laskupään ja Välijoen välissä. Monitoimikanava toimisi virtauskynnyksenä ja säännöstelisi koko vene- ja kalaväylän virtaamaa. Vesisyvyys ja virtaama monitoimikanavassa tulisivat vaihtelemaan Lappajärven pinnankorkeuden mukaan. Monitoimikanava mitoitettiin siten, että se toimisi kalatienä toukokuusta loka–marraskuuhun ja veneellä kulku siitä on mahdollista kesä–elokuussa. Monitoimikanavalle määritettiin korkeustaso, jonka perusteella sille laskettiin vesisyvyydet ja virtaamat kesän eri vesikorkeuksilla. Laskennan perusteella valittiin mitat, joilla virtaama vastasi parhaiten mitoitusvirtaamaa kesäaikaisilla vesisyvyyksillä. Mitoitetussa monitoimikanavassa vesisyvyys tulisi vaihtelemaan kesäaikana välillä 0,6–0,9 m, jolloin virtaama on n. 1,5–2,7 m³/s. Tässä työssä mitoitettiin myös tien alitukseen tarvittava siltarumpu. Silta-aukolle mitoitettiin kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli pelkälle uomalle, ja toinen vaihtoehto mitoitettiin uomalle sekä sen viereen linjatulle kevyen liikenteen väylälle. Lopulliselle uomavaihtoehdolle tehtiin HEC-RAS-virtausmallinnus valitun monitoimikanavan virtaamatiedoilla. Virtaamamallinnuksesta saatiin uomassa esiintyvät virtausnopeudet Lappajärven eri pinnankorkeuksilla. Lopuksi tutkittiin vielä vene- ja kalaväylän kautta virtaavan jatkuvan vesimäärän vaikutusta alapuoliseen Välijokeen. Tutkimuksen perusteella vene- ja kalaväylän kautta johdettava vesimäärä ei merkittävästi nosta Välijoen pinnankorkeutta, eikä sillä tulisi olemaan suurta vaikutusta Lappajärven säännöstelyyn. Työssä esitetyt suunnitelmat on laadittu vesiluvan hakemista varten vaadittavaan tarkkuuteen. Lopullista toteuttamis- ja rakentamissuunnitelmaa varten kustakin osa-alueesta on kuitenkin laadittava tarkemmat ja yksityiskohtaiset suunnitelmat, joille tässä työssä laadittu yleissuunnitelma toimii pohjana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Ylitalo, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.