University of Oulu

Improving software quality with software error prediction

Saved in:
Author: Taipale, Taneli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512042251
Language: English
Published: Oulu : T. Taipale, 2015
Publish Date: 2015-12-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Tuovinen, Lauri
Description:
Today’s agile software development can be a complicated process, especially when dealing with a large-scale project with demands for tight communication. The tools used in software development, while aiding the process itself, can also offer meaningful statistics. With the aid of machine learning, these statistics can be used for predicting the behavior patterns of the development process. The starting point of this thesis is a software project developed to be a part of a large telecommunications network. On the one hand, this type of project demands expensive testing equipment, which, in turn, translates to costly testing time. On the other hand, unit testing and code reviewing are practices that improve the quality of software, but require large amounts of time from software experts. Because errors are the unavoidable evil of the software process, the efficiency of the above-mentioned quality assurance tools is very important for a successful software project. The target of this thesis is to improve the efficiency of testing and other quality tools by using a machine learner. The machine learner is taught to predict errors using historical information about software errors made earlier in the project. The error predictions are used for prioritizing the test cases that are most probably going to find an error. The result of the thesis is a predictor that is capable of estimating which of the file changes are most likely to cause an error. The prediction information is used for creating reports such as a ranking of the most probably error-causing commits. Furthermore, a line-wise map of probability of an error for the whole project is created. Lastly, the information is used for creating a graph that combines organizational information with error data. The original goal of prioritizing test cases based on the error predictions was not achieved because of limited coverage data. This thesis brought important improvements in project practices into focus, and gave new perspectives into the software development process.
see all

Nykyaikainen ketterä ohjelmistokehitys on monimutkainen prosessi. Tämä väittämä pätee varsinkin isoihin projekteihin. Ohjelmistokehityksessä käytettävät työkalut helpottavat jo itsessään kehitystyötä, mutta ne myös säilövät tärkeää tilastotietoa. Tätä tilastotietoa voidaan käyttää koneoppimisjärjestelmän opettamiseen. Tällä tavoin koneoppimisjärjestelmä oppii tunnistamaan ohjelmistokehitystyölle ominaisia käyttäytymismalleja. Tämän opinnäytetyön lähtökohta on ohjelmistoprojekti, jonka on määrä toimia osana laajaa telekommunikaatioverkkoa. Tällainen ohjelmistoprojekti vaatii kalliin testauslaitteiston, mikä johtaa suoraan kalliiseen testausaikaan. Toisaalta yksikkötestaus ja koodikatselmointi ovat työmenetelmiä, jotka parantavat ohjelmiston laatua, mutta vaativat paljon ohjelmistoammattilaisten resursseja. Koska ohjelmointivirheet ovat ohjelmistoprojektin edetessä väistämättömiä, on näiden työkalujen tehokkuus tunnistaa ohjelmointivirheitä erityisen tärkeää onnistuneen projektin kannalta. Tässä opinnäytetyössä testaamisen ja muiden laadunvarmennustyökalujen tehokkuutta pyritään parantamaan käyttämällä hyväksi koneoppimisjärjestelmää. Koneoppimisjärjestelmä opetetaan tunnistamaan ohjelmointivirheet käyttäen historiatietoa projektissa aiemmin tehdyistä ohjelmointivirheistä. Koneoppimisjärjestelmän ennusteilla kohdennetaan testausta painottamalla virheen todennäköisimmin löytäviä testitapauksia. Työn lopputuloksena on koneoppimisjärjestelmä, joka pystyy ennustamaan ohjelmointivirheen todennäköisimmin sisältäviä tiedostomuutoksia. Tämän tiedon pohjalta on luotu raportteja kuten listaus todennäköisimmin virheen sisältävistä tiedostomuutoksista, koko ohjelmistoprojektin kattava kartta virheen rivikohtaisista todennäköisyyksistä sekä graafi, joka yhdistää ohjelmointivirhetiedot organisaatiotietoon. Alkuperäisenä tavoitteena ollutta testaamisen painottamista ei kuitenkaan saatu aikaiseksi vajaan testikattavuustiedon takia. Tämä opinnäytetyö toi esiin tärkeitä parannuskohteita projektin työtavoissa ja uusia näkökulmia ohjelmistokehitysprosessiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Taneli Taipale, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.