University of Oulu

Rapid prototyping from algorithm to FPGA prototype

Saved in:
Author: Järviluoma, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512052252
Language: English
Published: Oulu : J. Järviluoma, 2015
Publish Date: 2015-12-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mäntyniemi, Antti
Reviewer: Lahti, Jukka
Mäntyniemi, Antti
Description:

Abstract

Wireless data usage continuously increases in today’s world setting higher requirements for wireless networks. Ever increasing requirements result in more complex hardware (HW) implementation, especially telecommunication System-on-Chips (SoC) performance is playing a key-role in this development. Complexity increases design workload, therefore, it makes design flow times longer. High-Level Synthesis (HLS) tools have been designed to automate and accelerate design by moving manual work on a higher level.

This Master’s Thesis studies MathWorks HLS workflow usage for rapid prototyping of Wireless Communication SoC Intellectual Property (IP). This thesis introduces design and FPGA prototyping flow of Application-Specific Integrated Circuit (ASIC). It presents good design practices targeted for HLS. It also studies MathWorks Hardware Description Language (HDL) generation flow with HDL Coder, possible problems during the flow and solutions to overcome the problems. The HLS flow is examined with an example design that scales and limits the power of IQ-data. This work verifies the design in a Field-Programmable Gate Array (FPGA) environment. It concentrates on evaluating the usage and benefits of MathWorks HLS workflow targeted for rapid prototyping of SoCs.

The Example IP is a Simulink model containing MATLAB algorithms and System Objects. The design is optimized on algorithm level and synthesized into VHDL. The generated Register-Transfer Level (RTL) is verified in co-simulation against the algorithm model. Optimization and verification methods are evaluated. The HDL model is further processed through logic-synthesis using the 3rd party synthesis tool run automatically with a script created by MathWorks workflow. The generated design is tested on FPGA with FPGA-in-the-loop simulation configuration. FPGA prototyping flow benefits for rapid prototyping are evaluated.

Coding styles to generate synthesizable HDL code and simulation methods to improve simulation speed of hardware-like algorithm were discussed. MathWorks HLS workflow was evaluated for rapid prototype purposes from algorithm to FPGA. Optimization methods and capability for production quality RTL for ASIC target were also discussed.

MathWorks’ tool flow provided promising results for rapid prototyping. It generated human-readable HDL that was successfully synthesized on FPGA. The FPGA model was simulated in FPGA-in-the-loop configuration successfully. It also provided good area and speed results for the ASIC target when the algorithm was written strictly from the hardware perspective. The process was found to be distinct and efficient.

Nopea prototypointi algoritmista FPGA-prototyypiksi

Tiivistelmä

Langattoman datan käyttö kasvaa jatkuvasti nykymaailmassa ja asettaa korkeammat vaatimukset langattomille verkoille. Kasvavat vaatimukset tekevät laitteistototeutuksesta kompleksisempaa, erityisesti tietoliikenteessä käytettävien järjestelmäpiirien (SoC) tehokkuus on avainasemassa. Tämä kasvattaa suunnittelun työmäärää ja näin ollen suunnitteluvuohon kuluva aika pidentyy. Korkean tason synteesi (HLS) on kehitetty automatisoimaan ja nopeuttamaan digitaalisuunnittelua siirtämällä manuaalista työtä korkeammalle tasolle.

Tämä diplomityö tutkii MathWorks:n HLS-vuon käyttöä langattomaan viestintään suunniteltavien SoC:ien tekijänoikeudenalaisten standardoitujen lohkojen (IP) nopeaan prototypointiin. Työ esittelee perinteisen asiakaspiirin (ASIC) suunnitteluvuon, FPGA-prototypointivuon ja suunnitteluperiaatteet HLS:ää varten. Työssä käydään läpi MathWorks:n laitteistokuvauskielen (HDL) generointivuo HDL Coder:lla, mahdollisia ongelmakohtia vuossa ja ratkaisuja ongelmiin. HLS-vuota tutkitaan esimerkkimallin avulla, joka skaalaa ja rajoittaa IQ-datan tehoa. Esimerkkimallin toiminta tarkistetaan ohjelmoitavan logiikkapiirin (FPGA) kanssa. Työ keskittyy arvioimaan MathWorks:n HLS-vuon käyttöä ja hyötyä nopeaan prototypointiin SoC:ien kehityksessä.

Esimerkkinä käytetään Simulink-mallia, joka sisältää MATLAB-funktioita ja System Object-olioita. Algoritmitasolla optimoitu malli syntesoidaan VHDL:ksi ja rekisterinsiirtotason (RTL) mallin toiminta tarkistetaan yhteissimulaatiolla alkuperäistä algoritmimallia vasten. Optimointi- ja verifiointimenetelmien toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan. Generoitu HDL-malli syntesoidaan kolmannen osapuolen logiikkasynteesi-työkalulla, joka käynnistetään MathWorks:n työkaluvuon generoimalla komentosarjalla. Luotu malli ohjelmoidaan FPGA:lle ja sen toiminta tarkistetaan FPGA-simulaatiolla.

Syntesoituvan HDL-koodin generointiin vaadittavia koodaustyylejä ja algoritmimallin simulointinopeutta parantavia menetelmiä tutkittiin. MathWorks:n HLS-vuon soveltuvuutta nopeaan prototypointiin algoritmista FPGA-prototyypiksi pohdittiin. Lisäksi optimointimenetelmiä ja vuon soveltuvuutta tuotantolaatuisen RTL:n generoimiseen arvioitiin.

MathWorks:n työkaluvuo osoitti lupaavia tuloksia nopean prototypoinnin näkökulmasta. Se loi luettavaa HDL-koodia, joka syntesoitui FPGA:lle. Malli ajettiin onnistuneesti FPGA:lla. Vuon avulla saavutettiin hyviä tuloksia pinta-alan ja nopeuden suhteen, kun malli optimoitiin asiakaspiirille. Tämä vaati mallin kuvaamista tarkasti laitteiston näkökulmasta. Prosessi oli kokonaisuudessaan selkeä ja tehokas.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Järviluoma, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.