University of Oulu

Millaista tukea päiväkoti voi tarjota vanhemmuuteen, vanhempien arvioita ja odotuksia

Saved in:
Author: Alatalo, Annu-Maaria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512082259
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Alatalo, 2015
Publish Date: 2015-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tiilikka, Aila
Reviewer: Tiilikka, Aila
Kyrönlampi, Taina
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vanhemmat arvioivat päiväkodin toimintaa vanhemmuuden tukemisen näkökulmasta tällä hetkellä sekä mitä vanhemmat odottavat päiväkodin toiminnan kehitettämisestä vanhemmuuden tukemisesta puhuttaessa. Tutkimusaiheen idea on lähtöisin harjoittelupaikastani, Vanhempien Akatemia-hankkeesta, jossa pääsin tutustumaan vanhemmuuden tukemisen eri käytäntöihin ja toimintamalleihin. Harjoitteluni aikana kiinnostuin siitä, miten vanhemmuuden tukemisen käytännöt näkyvät päiväkodeissa, minkä vuoksi halusin tutkia vanhempien näkökulmaa asiasta. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu vanhemmuuden käsitteeseen yleisellä tasolla, sekä siihen, mitkä lähtökohdat varhaiskasvatuksella on vanhemmuuden tukemiseen päiväkodissa. Tutkimuksen taustalla on hermeneuttinen lähestymistapa, jonka avulla on pyritty ymmärtämään vanhemmuuden tukemista vanhempien näkökulmasta sekä tulkitsemaan vanhempien kielellisiä ilmaisuja, ja näin saatu tietoa vanhempien näkökulmasta tutkittavaan aiheeseen. Aineisto kerättiin sähköisesti Vanhempien Akatemia-hankkeen sähköpostilistan sekä Facebookin avulla ja kyselyyn vastasi 32 vanhempaa. Kyselylomake sisälsi kahdeksan avointa kysymystä sekä yhden määrällisen kysymyksen, jonka avulla arvioitiin vanhempien tyytyväisyyttä päiväkodin toimitaan yleisellä tasolla. Lopullinen tutkimusaineisto koostui 20 sivusta litteroitua tekstiä. Tutkimuksen tulokset on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla, ja tutkimuksen tuloksista olen muodostanut yhteensä neljä eri pääluokkaa, joiden avulla vastaan asettamiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulosten perusteella vanhemmuuden tukemiselle päiväkodeissa on tarvetta. Vanhemmuuden tukemisen lähtökohtana voidaan pitää avointa vuorovaikutussuhdetta vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välillä. Toimiva vuorovaikutus edistää luottamuksen syntymistä, jolloin lapsen, vanhempien ja koko perheen asioista on helppo keskustella. Keskusteluille vanhempien kanssa tulisi olla aikaa päivittäin. Tutkimustulokset osoittavat, että vanhemmuuden tukemisen käytännöt päiväkodeissa ovat hyvin erilaisia, mikä tuotti ristiriitaisuuksia joidenkin tutkimustulosten välille. Tästä voidaan päätellä, että vanhemmuuden tukemiselle päiväkodeissa ei ole kehitetty vielä yhtenäistä toimintamallia, mikä näkyisi jokaisen suomalaisen päiväkodin toiminnassa. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi olen avannut lukijalle aineiston analysoinnin vaiheita aineistosta lainattujen esimerkkien avulla sekä kertonut tutkimuksen lähtökohdista avoimesti. Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä, mutta tutkimustuloksista saa ideoita siihen, miten vanhemmuuden tukemista päiväkodeissa voitaisiin kehittää ja mitä asioita vanhemmat arvostavat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Annu-Maaria Alatalo, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.