University of Oulu

Terveydenhuollon tukipalveluiden ja hoitohenkilökunnan työnjaon kehittäminen : tapaustutkimus keskussairaalaympäristössä

Saved in:
Author: Kekkonen, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512082260
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kekkonen, 2015
Publish Date: 2015-12-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Väyrynen, Seppo
Reviewer: Väyrynen, Seppo
Kisko, Kari
Description:
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja kehittää työnjakoa terveydenhuollon tukipalveluiden ja hoitohenkilökunnan välillä. Työ toteutettiin osana monitieteistä Tehokkaat ja käyttäjäkeskeiset logistiset tukipalvelumallit pitkien etäisyyksien terveyspalvelujärjestelmissä -hanketta (lyhemmin Terveet tukipalvelut). Hankkeen päämääränä on muodostaa siihen kuuluvien eri tieteenalojen työpakettien avulla organisaatiorajat ylittävä skaalautuva palvelumalli logistisiin tukitoimintoihin pitkien matkojen terveydenhuoltojärjestelmässä. Kohdeorganisaationa tässä tutkimuksessa toimi Lapin keskussairaala, jossa tutkimukseen osallistuivat naistenklinikan hoitohenkilökunta sekä tukipalveluna Logistiikka- ja materiaalipalvelut. Diplomityön aineisto on kerätty kohdeorganisaatiossa toteutetun kenttätutkimuksen ja siihen liittyvän käytännön kehitysprojektin avulla. Kenttätutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena, joka koostui toiminnan seuraamisesta ja osallistuvan suunnittelun työpajoista. Aluksi tutkija seurasi sekä naistenklinikan hoitohenkilökunnan että Logistiikka- ja materiaalipalveluiden työntekijöiden työtä muutamien työvuorojen ajan. Tämän jälkeen järjestetyissä kolmessa osallistuvan suunnittelun työpajassa pyrittiin löytämään työntekijälähtöisiä ratkaisuja, joilla voitaisiin järkevöittää hoitohenkilökunnan ja tukipalvelun työntekijöiden työnjakoa. Työpajoissa ideoitujen ratkaisujen käytäntöön viemisen mahdollistamiseksi tietoa kerättiin myös naistenklinikan hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn avulla. Kenttätutkimusvaiheen päätteeksi hoitohenkilökunnalta tiedusteltiin kokemuksia kehitysprojektista ja sen avulla alkunsa saaneista, käytäntöön jo viedyistä ratkaisuista haastatteluiden avulla. Tutkimuksen käytännön tuloksia ovat työpajoissa syntyneet 12 ideaa, jotka voidaan jakaa kuuluviksi 3 eri osa-alueeseen: täyttöpalvelun kehittämiseen liittyvät ideat, lähetti-palvelujärjestelmän kehittäminen logististen tehtävien siirtämiseksi hoitohenkilökunnalta Logistiikka- ja materiaalipalveluille sekä tiedonkulun parantamiseen hoitohenkilökunnan ja tukipalvelun välillä liittyvät ideat. Osa syntyneistä ideoista voitiin viedä käytäntöön jo kenttätutkimusvaiheen lopussa, kun taas osa vaati vielä lisäsuunnittelua tai -resursseja toteutuakseen. Osallistuvan suunnittelun työpajoissa syntyneiden ideoiden lisäksi tutkimuksen tuloksena saatiin tietoa optimaalisen tukipalvelujärjestelmän ominaisuuksista. Toiminnan seuraamisen ja työpajojen kautta saadun tiedon pohjalta voitiin määritellä optimaalisen tukipalvelujärjestelmän ominaispiirteiksi kokonaisvaltaisuus, resilienssi, luotettavuus ja helppo saavutettavuus. Osallistuvan suunnittelun työpajojen tuottamat ideat ovat pitkälti kohdeorganisaatioon sidottuja. Sen sijaan optimaalisen tukipalvelujärjestelmän ominaisuudet ovat helpommin yleistettävissä myös muihin organisaatioihin ainakin Suomen terveydenhuoltojärjestelmän sisällä. Tutkimuksen avulla saavutettiin kokonaiskuva työnjaosta hoitohenkilökunnan ja tarkastellun tukipalvelun välillä keskussairaalaympäristössä.
see all

The aim of this Master’s Thesis was to study and develop the task allocation between support services and the nursing staff in healthcare. The study was carried out as a part of the multidisciplinary project “Effective, user-centred and scalable support service models in long distance health care systems” (in short Healthy support services). The aim of the project is to formulate a scalable model that crosses organization boundaries for logistical support services in a long-distance healthcare system by combining the work packages of several fields of study engaged in the project. The target organization of this study was the Lapland Central Hospital, where the nursing staff of the Obstetrics and Gynecology ward and the support service staff of the Logistical and Material Services were involved in the study. The data used in the study is collected through the field work and development project in the target organization. The field work was carried out as action research consisting of an observation period and participatory design workshops. At first the researcher observed the work of both the nursing staff of the Obstetrics and Gynecology ward as well as the staff of the Logistical and Material Services for a time period of a couple of work shifts. After that, employee-driven ideas and solutions for the rationalization of the task allocation of support services and the nursing staff were created in three participatory design workshops. To be able to take the ideas into practice, a survey was carried out among the nursing staff of the target ward to gain more information on certain aspects of ideas as well as their implementation. At the end of the fieldwork period semi-structured interviews were also used to collect the experiences of the nursing staff during the development project as well their views on the ideas that had already been taken into practice. The practical results of this study are the 12 ideas originating from the workshops. These can be divided into three categories: broadening the material supply services in stock refill, creating an internal courier service to transfer logistical tasks from the nursing staff to the Logistical and Material Services and enhancing the information flow, communication and interaction between the nursing staff and the support services. Some of these ideas could be taken into practice already at the end of the fieldwork period, while others needed either additional planning or resources. In addition to the ideas created in the participatory design workshops, the study also provided information about the characteristics of an optimal support service system. Based on employees’ views and experiences conveyed through the observation and the workshops, the main characteristics of an optimal support service system were defined to be comprehensiveness, resilience, reliability and ease of access. The ideas resulting from the participatory design workshops are largely tied to the target organization, while the main characteristics of an optimal support service system are more easily generalizable to other organizations as well, at least inside the Finnish healthcare system. The study provided a general view of the task allocation of the nursing staff and the chosen support service in a central hospital environment.
see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Kekkonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.